AQSEA การสร้างขีดความสามารถในการตรวจติดตามคุณภาพอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รูปภาพ1
AQSEA

Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia
การสร้างขีดความสามารถในการตรวจติดตามคุณภาพอากาศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รูปภาพ1
AQSEA

Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia
การสร้างขีดความสามารถในการตรวจติดตามคุณภาพอากาศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
previous arrow
next arrow
Shadow

Activities

Workshop “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia: AQSEA”
26-28 April 2022 , 08.00-12.00 am
Zoom Meetings


:: Related News ::

คณะทำงานฯ ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ AQSEA
ข่าวคณะทำงานฯ | ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทำงานฯ ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ AQSEA

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia: AQSEA” ในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คนจากนานาประเทศรวม 11 ประเทศ

คณะทำงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้หัวข้อ “พลังงานสะอาดลดโลกร้อนห่างไกล PM2.5” ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ข่าวคณะทำงานฯ | ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทำงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้หัวข้อ “พลังงานสะอาดลดโลกร้อนห่างไกล PM2.5” ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการ งานถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้หัวข้อ “พลังงานสะอาดลดโลกร้อนห่างไกล PM2.5” ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ประธานคณะทำงานฯ ร่วมเสวนางาน “2565 สู่ทางออกจากวังวนวิกฤตฝุ่น” การประชุมเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ (สภน.) ครั้งที่ 1/2565 “ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอและสร้างกลไกร่วม” ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสภาลมหายใจภาคเหนือ
ข่าวคณะทำงานฯ | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานคณะทำงานฯ ร่วมเสวนางาน “2565 สู่ทางออกจากวังวนวิกฤตฝุ่น” การประชุมเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ (สภน.) ครั้งที่ 1/2565 “ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอและสร้างกลไกร่วม” ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสภาลมหายใจภาคเหนือ

ประธานคณะทำงานฯ ร่วมเสวนางาน “2565 สู่ทางออกจากวังวนวิกฤตฝุ่น” การประชุมเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ (สภน.) ครั้งที่ 1/2565 “ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอและสร้างกลไกร่วม” ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสภาลมหายใจภาคเหนือ

ร่วมจัดนิทรรศการงานรณรงค์ป้องกันแก้ไข้ไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมจัดนิทรรศการงานรณรงค์ป้องกันแก้ไข้ไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเด่นในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ในงานรณรงค์ป้องกันแก้ไข้ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ

TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs)
ข่าว CMU Model | ข่าวคณะทำงานฯ | ข่าวประชาสัมพันธ์

TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs)

TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คณะทำงานฯ เตรียมพร้อมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia: AQSEA” ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International)
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทำงานฯ เตรียมพร้อมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia: AQSEA” ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International)

คณะทำงานฯ เตรียมพร้อมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia: AQSEA” ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Department of State (DOS) ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะทำงานฯ ร่วมการประชุมความคืบหน้าโครงการ “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Department of State (DOS) ประจำเดือน มกราคม ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International)
ข่าวคณะทำงานฯ | ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทำงานฯ ร่วมการประชุมความคืบหน้าโครงการ “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Department of State (DOS) ประจำเดือน มกราคม ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International)

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Department of State (DOS) ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International) ประจำเดือน มกราคม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านคุณภาพอากาศ พร้อมติดตาม และขยายผลในการสร้างความตระหนักของสาธารณะในปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และขยายเครือข่ายเซ็นเซอร์ตรวจวัดอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ต้นทุนต่ำ

http://medarbejder.sundhed.dk/


http://stardog.graphdb.grundfos.com/


https://mutual.sanbox.paynow.pl/


https://st-gitlab-dgt.eni.com/


https://stage.uexpress.com/


https://staging.new.uexpress.com/


https://new.uexpress.com/


https://temp.optum.com/


https://a.epictilecdn.epic.com/


https://c.epictilecdn.epic.com/


https://api-uat.dotfoods.com/


https://portal-uat.dotfoods.com/


https://gm-q-005.stylelabs.cloud/


https://queue.imathlete.com/


https://ilearntest1h483kg91.convergint.com/


https://app.members.qa.123loadboard.com/


https://ocptabapi-b.optumrx.com/


https://openinvoice.dawasg.com/


https://appraisals.jewelersmutual.com/


https://shipping.jewelersmutual.com/


https://edit.www.seura.com/


https://origin.www.seura.com/


https://dev.portal.radiodetection.com/


https://rancher.truyo.com/


https://dai-wurl1.imaginecommunications.com/


https://wpfp.pollfish.com/


https://centronazionaletelemedicina.iss.it/


https://eurlp.iss.it/


https://solr-master.rics.org/


https://tecdigital.mintic.gov.co/


https://riapridi.iss.it/


https://wp-cloud.iss.it/


https://dockernginx2.fabric.dev.healthcatalyst.com/


https://harry.devops.onsolve.com/


https://pickupserver-qa01.overnightprints.com/


https://dev-workflowsts.wolterskluwerfs.com/


https://int-workflowsts.wolterskluwerfs.com/


https://qa-workflowsts.wolterskluwerfs.com/


https://consulta2019.ceepur.org/


https://docs.golightstream.com/


https://api-tapestry-dev.neudesic.com/


https://qa-feedback.uagc.edu/


https://croweanalysisplatform.crowehorwath.com/


https://loadtest.bbyo.org/


https://cd4.q.oldelpaso.com/


https://click-q.kaufland.com/


https://ftp.sgs.pt/


https://supchat.dev.pension.dk/


https://stage.weplay.tv/


https://test-areacliente.repsol.es/


https://static.sparta.nl/


https://corda-dev.meag.com/


https://costool.total.com/


https://seginis.devops.onsolve.com/


https://uk-drugs-upl.dataproducts.nhs.uk/


Situs PKV Games Resmi memberikan kenyamanan bermain Judi DominoQQ terbaik dengan pengalaman tidak terbatas. Daftar dan bergabung sekarang untuk meraih kemenangan.


Daftar bandarqq games bandarq online


PKVGames Daftar Login Situs PKV Games Bandar Pkv Resmi


Link Bandarqq Situs Judi Online DominoQQ Bandar QQ Online Resmi


Daftar PKV Games Online Poker QQ Online24 Jam Terpercaya


Situs Dominoqq Online Judi QQ DominoQQ Serta Bandar QQ Terbaru


Daftar pkv games resmi terpercaya dapat dilakukan dengan mudah.


Permainan dominoqq pkv memberikan kemudahan akses berkat kualitas server yang baik.


Situs bandarqq adalah situs dengan banyak permainan qq online memberikan kemenangan instan.


daftarpkvdaftar situs pkv games resmi terpercaya


situspkv judi qqsitus pkv judi qq nomor 1 se indonesia


PKV GAMES Situs PkvGames Dominoqq Bandar QQ Resmi Online.


IDN POKER 88 Situs permainan poker online server idnplay terbaik tahun 2023


Apabila anda sedang mencari situs pkv games terpercaya sudah pasti anda pemain poker v online


Dominoqq adalah permainan yang saat ini paling populer di indonesia dan paling banyak di mainkan


Dominoqq ialah salah satu permainan yang sangat gampang untuk di menangkan


IdnSlot situs judi slot online terpercaya server idn pasti maxwin.


Situs akun pro china situs judi slot gacor terbaik server luar negeri terpercaya.


daftar situs slot server thailand mudah maxwin


daftarSbobet WapSitus Judi Bola Sbobet Wap Link alternatif


Akses sbotop login dengan cara mengunjungi link alternatif terbaik rekomendasi kami.


Sbobet88 adalah situs agen taruhan bola online populer di Asia, termasuk di Indonesia.


asianbookie


nowgoal


spbo


situs judi bola sbobet login indonesia terpercaya banyak bonus menguntungkan setiap hari


Situs Judi Slot 88Pulsa Deposit Tanpa Potongan Aman 100%


Kumpulan Daftar Bandarqq Online Alternatif Judi QQ Uang Asli Terpercaya


situsakun pro rusiaakun pro rusia server terbaik di indonesia


situsslot server jepangslot server jepang online 24jam


situsslot maxwin89id pro slot maxwin89 gampang menang


Daftar agen slot gacor hari ini untuk meraih kemenangan maxwin.


Tak Kalah Juga Dengan Akun Pro Kamboja Nich


Kami memiliki Akun Pro Swiss Yang No 1


Dan Akun Pro Thailand Yang Tiada Duanya


RTP Live


https://www.aei.agi.nu.ac.th/akun-pro/

situsqiu qiu onlinesitus judi qiu qiu online terpercaya


Agen bandar sakong dengan permainan kartu remi paling mudah JP.


Top 1 link alternatif sbobet paling banyak dicari hanya disini.


Daftar judi bola parlay paling lengkap dari agen sbobet resmi dan terpercaya 2023.


link alternatif sbobet mobile login sbobet indonesia


BandarQQ adalah salah satu permainan judi terpopuler di indonesia yang paling banyak di mainkan.


Dominoqq adalah salah satu permainan yang di sediakan server pkv games terpercaya


Pkv salah satu sebutan dari situs pkv games yang banyak sekali di mainkan olah penduduk indonesia


sbobet88


Daftar Slot Online Terpercaya


Situs Slot Akun Pro Memang Top


Situs Slot Akun Pro Thailand Memang Jleb


Casino Online


sboqq


pialaqq


zyngaqq


garudaqq


aduqq


ratucapsa


ratuqq


segarqq


ft95


terimaqq


ruangqq


rutinqq


keluarqq


sport855


buluqq


ft95


sport168


sport388


pialabola


parlay855


fifa855


sport805


imcqq


ibcqq


makauqq


ceriaqq


pesqq


bijiqq


https://one-dev.gsk.com/


https://testwebapp.volvogroup.com/


Pkv Games merupakan tempat perjudian online yang sangat terpercaya saat ini.


Situs Pkv Games terpercyaa sejak tahun 2015.


situsdominoqqsitus judi online dominoqq terpercaya


situsbandarqqsitus bandarqq judi poker online dan qq terpercaya


situsdominoqqsitus domino qiu qiu online terpercaya


Situs PKV Games Daftar Situs Poker Online Dan Login DominoQQ Pkv


Situs slot77 terpercaya adalah agen slot gacor rekomendasi terbaik hari ini.


Daftar akun pro malaysia langsung JP maxwin dijamin.


Situs akun pro slot paling gacor tersedia pada agen slot luar negeri.


Daftar link akun pro paling gacor 2023


Dapatkan Akun Pro Jepang Top No 1


Disini kamu bisa menemukan Akun Slot Gacor Terbaik


Situs sbobet slot terpercaya


Logindominoqqlink alternatif situs judi qq online


link server internasional


Situs Judi Poker qq Uang asli Paling Terpercaya Di Indonesia


top 1 qq online judi poker qq online


Dalam permainan Bandar Sakong, satu pemain akan diangkat sebagai bandar.


slotLink Server Internasional


Situs Slot Gacor Terpercaya


Daftar Sbobet disini pasti puas


aduqq


aduqq link alternatif


login aduqq


garudaqq


garuda qq


login garudaqq


rutinqq


link alternatif rutinqq


rutin qq


sboqq


link alternatif sboqq


sboqq login


imcqq


link alternatif imcqq


login imcqq


aduqq


aduqq pkv


aduqq poker


ceriaqq poker online


ceriaqq alternatif


ceriaqq login


garudaqq agen bandar qq


garudaqq judi qq


garudaqq pkv games


garudaqq judi online


garudaqq pkv


garudaqq poker


imcqq situs judi online


imcqq poker


imcqq pkv


fifa855 judi bola


parlay fifa855


fifa855 slot online


Mainkan Slot dengan akun pro vietnam agar mudah menang.


Cukup dengan akun pro rusia, kamu bisa menang maxwin tanpa kendala.


Kumpulan link slot thailand paling gacor situs slot luar negeri terbaik.


daftarbandarqqdaftar situs judi qq pilihan terbaik bandrqq server pkv games


akun pro rusia


Situs Judi Dominoqq Daftar Kumpulan Situs Dominoqq99 PKV Games 2023


Qiu Qiu Online Daftar Situs Judi Qiu Qiu 99 Pkv Resmi Terpercaya


Bandarqq merupakan salah satu permainan yang paling banyak di sukai oleh pemain di indonesia


Agen situs judi bola Sbobet88 situs resmi sbobet terpercaya di Indonesia


Qq Online Menyediakan permainan qiu qiu online terbaik resmi dan terpercaya dari pada yang lain.


Dapatkan akun pro rusia paling gampang jackpot dan maxwin.


Judi qiu qiu online deposit 10000 resmi dengan modal yang sangat terjangkau gampang menang.


Situs dominoqq online 99 terpercaya uang asli link alternatif pkv games.


daftar pkv gamessitus pkv games poker online qq terpercaya


daftar pkvjudi pkv qq online resmi terpercaya 2023


situs sbobet wapdaftar situs judi bola online sbobet terpercaya


Top 1 link server internasional paling gampang jackpot dan maxwin.


Daftar link server internasional paling banyak dicari dan diminati pemain slot hari ini.


Dapatkan akun pro rusia pilihan terbaik dan terpercaya nomor 1 .


Daftar 10 situs judi qq online terpercaya menang instant tanpa kesulitan.


link akun pro rusia situs slot server luar negeri


login sbobet mobile judi bola mix parlay


Akun Pro Jepang situs bola terbaik dan terpercaya diindonesia


Dominoqq situs poker qq online uang asli terbaru dan terpercaya


judi bola


Situs QQ Online terbaik pada masanya


memberikan pelayanan Sbobet Terbaru dan Tercepat


Disini kamu bisa menemukan Link Server Internasional New


Fatnet pada PKV Games Terkuat didunia


Situs joker123 gaming online paling kuat di bumi pertiwi


daftar situspermainan kartu online temukan permainan kartu terbaik diindonesia


capsa susun capsa susun permainan capsa susun terbaru


capsa susun duit aslicapsa susun duit asli permainan capsa susun dengan duit asli


capsa susun resmicapsa susun resmi terpercaya capsa susun terpercaya


situs qiu qiuqiu qiu mainkan domino qq hanya disini


Selamat datang disitus bandar qq online terpercaya dan resmi di Indonesia yaitu Pkv Games.


Permainan pkv games qq online menjadi salah satu permainan yang sangat populer di indonesia saat ini


Daftar bandar sakong situs judi bandar pkv Sakong online terbaik


Agen Bola Resmi Sbotop Tepercaya Dan Terbaik Di Indonesia


Dominoqq adalah sebuah situs judi online terpercaya yang menawarkan fair play dan berbagai bonus menarik untuk para membernya.


Permainan dominoqq pkv games menghadirkan permainan deposit pulsa tanpa potongan.


situs dominoqqsitus judi domino qq online terpercaya


daftar pkvdaftar situs pkv online judi qq resmi se indonesia


Daftar dominoq login link alternatif


akun slot server jepang link server internasional


Daftar situs judi slot server akun pro thailand gampang menang jacpot tinggi.


Daftar judi bola sbobet88 terpercaya agen sbobet 2023


Kumpulan PKV Games Rekomendasi 10 Situs Poker QQ Online Terpercaya


Kumpulan PKV Games Rekomendasi Daftar Situs Poker Online Terpercaya


Kumpulan Qiu qiu online Situs Judi Qiu Qiu 99 Pkv Resmi Terpercaya


Pkv Games adalah salah satu platfrom permainan judi kartu online yang sudah terpercaya.


daftar slot server jepangakun pro jepang paling terpercaya dan terbaik


daftar akun pro server jepangakun pro jepang paling terpercaya dan termantap


daftar daftar akun pro jepangakun pro jepang paling mantap pokoknya


Poker pkv judi qq online24jam terpercaya dengan segala keuntungan bagi member resmi.


https://udatos.uchile.cl/-/link-server-internasional-slot/


situs pkv games situs judi qq poker online


Situs qiu qiu online deposit 10000 paling mudah untuk pemula mainkan


Situs dewa 99 qq paling mudah untuk pemula mainkan


Situs dewa qiu qiu poker online terbaru 2023


Cari situs Dewa Qiu Qiu Online disini solusi tepat main judi qiu qiu uang alsi


Cari situs qiu qiu 777disini solusi tepat main judi qiu qiu uang alsi


Situs Pkv qiu qiu mobile slot Daftar disini pasti menang


Cari Sebuah Link aktif sbobet disini tempat yang pas untuk anda


Situs livescore18 Situs Livescore Langsung Sepak Bola streaming langsung

Daftar Kumpulan link sbobet yang tidak diblokir Di Indonesia


https://skep.keperawatan.unri.ac.id/-/slot-depo-25-bonus-25/


https://acair.cmu.ac.th/-/depo-25-bonus-25/


slot depo 25 bonus 25


Situs paling banyak bonus link server internasional paling memuaskan 2023


Pkv Games merupakan salah satu platfrom situs judi qq online terpercaya di indoonesia


slot server thailand


https://test.orderinfo.bd.com/


https://uat-login.oticon.com/


https://origin1904-mascot-p.cxm.fifa.com/


https://erxstgsvc.walgreens.com/


https://forms.apexbrasil.com.br/


http://tickets.broadwaybaby.com/


https://classora.mundodeportivo.com/


https://commerce.racv.com.au/


http://mcprod-shop.kingspan.com/


http://cdn.playboy.com/


https://dev2.distributorportal.bd.com/


https://live-bridgestone-fr.bridgestone.de/


https://gcctesting.powerappsportals.com/


https://mpp.khu.ac.kr/


https://ppmaccess.apexbrasil.com.br/


https://sit-we-qd-inspection-query-api.az.hmgroup.com/


https://spotlight.astonmartin.com/


https://www-int.gerbergear.com/


https://foo.api.gsk.com/


http://cdn-admin.fusebill.com/


http://debates.38degrees.org.uk/


http://crm.crisp.se/


http://prospect.brighterplanet.com/


http://content.buyapowa.com/


http://dev-gebrauchtwagen.dasweltauto.seat.de/


http://unknown.r15.railsrumble.com/


http://iapverifier.tappsgames.com/


http://carbon.brighterplanet.com/


http://sirens.honolulu.gov/


http://headline-generator.38degrees.org.uk/


http://organise.38degrees.org.uk/


http://ratethatcandidate.38degrees.org.uk/