คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Slider


โดย รองศาสตาจารย์ ดร.สมพร จันทระ
ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผนึกกำลัง
ต้านภัยหมอกควัน PM2.5

จุดก่อตั้ง

NEWS | EVENTS | ACTIVITIES

ร่วมจัดนิทรรศการงานรณรงค์ป้องกันแก้ไข้ไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการดำเนินงานร่วมกันรวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะทำงานฯ ในด้านการสนับสนุนการดำเนินโครงการ CMU Model การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐ หน้ากากความดันบวก สำหรับอาสาดับไฟป่า Masqurax@CMU

ประชุมหารือแผนการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือแผนการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5

งานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Hybrid Meeting (onsite และ online) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ASEAN-Japan Network for Transdisciplinary Research and Practice for Reducing Environmental Problems

งานสัมนาออนไลน์ ASEAN-Japan Network for Transdisciplinary Research and Practice for Reducing Environmental Problems เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2564 คณะทำงานฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นำเสนอโครงการ CMU MODEL An Initiative Project for Reduction of open burning ​in Northern Thailand ​ based on sustainable development goals โครงการสร้างชุมชนต้นแบบ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน

มช.อันดับที่ 1 ของประเทศไทย
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการจัดอันดับ
THE Impact Rankings 2021

มช. อันดับ 1 ของไทย SDG 3 ด้าน จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021.การประกาศผลการจัดอันดับ
ของ The Times Higher Education University Impact Rankings 2021 ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
เพื่อสังคมของสหประชาชาติ (United Nations: Sustainable Development Goals หรือ UN: SDGs
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานภายใต้ SDG 13 Climate Action
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานสำคัญในปี 2562 ดังนี้

ด้าน Preparation of Disaster

มีการจัดตั้ง “ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Chiang Mai Air Quality Health Index (CMAQHI) เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
และเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

ด้าน Education on Climate

มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Climate change Data Center)

โดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผลการจัดอันดับที่ 1 ของประเทศไทย 3 ด้าน คือ
1.ด้านบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (SDG 5) อันดับ 54 ของโลก
2.ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (SDG 13) อันดับ 101-200 ของโลก
3.ด้านสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (SDG 16) อันดับ 201-300 ของโลก

….

ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

1 week 2 days ago

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเด่นในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ในงานรณรงค์ป้องกันแก้ไข้ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานรณรงค์ป้องกันแก้ไขไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคสโมสรยอดทัพบันเทิง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งทางคณะทำงานด้านวิชาการฯ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีในการติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเตรียมพร้อมแก้ปัญหาและรับมือฝุ่นควัน PM2.5 ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพกองทัพภาคที่ 3 และคุณ อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ณ ลานพื้นแข็ง หน้า กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

↓ อ่านข่าวต่อ.........
acair.cmu.ac.th/?p=6924

Website
&Application PM2.5

by AcAirCMU Team