คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Slider


โดย รองศาสตาจารย์ ดร.สมพร จันทระ
ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผนึกกำลัง
ต้านภัยหมอกควัน PM2.5

จุดก่อตั้ง

TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs)

TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ppimjutha

30 พฤศจิกายน 2021

บริษัท Innovative Instrument บริจาคหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 30 ปี ชั้น 7 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท Innovative Instrument โดยคุณธเนศวร ศิริอาชวะวัฒน์ Ceo บริษัท Innovative Instrument ได้นำหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 มาบริจาคให้กับ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

ppimjutha

24 พฤศจิกายน 2021

โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16″

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16″
(ResearchUniversity Network : RUN)
โดย ผศ.ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานวิจัย “โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model”

ppimjutha

23 พฤศจิกายน 2021

การประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอและหารือประเด็น “แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่รอยต่อจังหวัด และพื้นที่ใหญ่ที่เกิดการเผาไหม้ซ้ำซากในภาคเหนือตอนบน”

ppimjutha

2 พฤศจิกายน 2021

มช.อันดับที่ 1 ของประเทศไทย
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการจัดอันดับ
THE Impact Rankings 2021

มช. อันดับ 1 ของไทย SDG 3 ด้าน จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021.การประกาศผลการจัดอันดับ
ของ The Times Higher Education University Impact Rankings 2021 ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
เพื่อสังคมของสหประชาชาติ (United Nations: Sustainable Development Goals หรือ UN: SDGs
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานภายใต้ SDG 13 Climate Action
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานสำคัญในปี 2562 ดังนี้

ด้าน Preparation of Disaster

มีการจัดตั้ง “ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Chiang Mai Air Quality Health Index (CMAQHI) เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
และเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

ด้าน Education on Climate

มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Climate change Data Center)

โดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผลการจัดอันดับที่ 1 ของประเทศไทย 3 ด้าน คือ
1.ด้านบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (SDG 5) อันดับ 54 ของโลก
2.ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (SDG 13) อันดับ 101-200 ของโลก
3.ด้านสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (SDG 16) อันดับ 201-300 ของโลก

….

ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

3 days 23 hours ago

อันตรายจากฝุ่นPM2.5 ผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ ที่ต้องตระหนักถึง!!!!

Website
&Application PM2.5

by AcAirCMU Team

Message us