โครงการลดฝุ่น PM2.5

CMU Model

โครงการลดฝุ่น PM2.5

หลักสูตรการจัดการ
มลพิษทางอากาศฯ

สถานการณ์/พยากรณ์

PM2.5

นวัตกรรมป้องกันฝุ่น

PM2.5

ต้นกล้าท้าหมอกควัน

โครงการค่ายเยาวชน

รายการ AcAir Channel

การสื่อสารสาธารณประโยชน์

โดย รองศาสตาจารย์ ดร.สมพร จันทระ

ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผนึกกำลัง
ต้านภัยหมอกควัน PM2.5

สลาย “มลพิษหมอกควัน”
ด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน

หลักสูตรการอบรมด้านการจัดการมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ
ค่ายเยาวชน “ต้นกล้าท้าหมอกควัน”
นวัตกรรมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ความดันบวกเพื่ออาสาดับไฟป่า
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล (FireD)
Line Official “Interactive Air Quality” by CMU
โครงการสื่อสารสาธารณะประโยชน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
“Smart CMU Mask” ตู้จ่ายหน้ากากป้องกันฝุ่นอัตโนมัติ ฟรี เชื่อมโยงกับ CMU Mobile App.

NEWS | EVENTS | ACTIVITIES

มช.อันดับที่ 1 ของประเทศไทย
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการจัดอันดับ
THE Impact Rankings 2021

มช. อันดับ 1 ของไทย SDG 3 ด้าน จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021.การประกาศผลการจัดอันดับ
ของ The Times Higher Education University Impact Rankings 2021 ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
เพื่อสังคมของสหประชาชาติ (United Nations: Sustainable Development Goals หรือ UN: SDGs
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอควันภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานภายใต้ SDG 13 Climate Action
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผลงานสำคัญในปี 2562 ดังนี้

ด้าน Preparation of Disaster

มีการจัดตั้ง “ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Chiang Mai Air Quality Health Index
(CMAQHI) เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
และเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

ด้าน Education on Climate

มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Climate change Data Center)

โดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผลการจัดอันดับที่ 1 ของประเทศไทย 3 ด้าน คือ
1.ด้านบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (SDG 5) อันดับ 54 ของโลก
2.ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (SDG 13) อันดับ 101-200 ของโลก
3.ด้านสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (SDG 16) อันดับ 201-300 ของโลก
YOUTUBE

AcAir CMU Channel

FACEBOOK FANPAGE

Latest Post

Website &Application PM2.5

by AcAirCMU Team

CMU CCDC

by CMUCCDC
เว็ปไซต์แสดงคุณภาพอากาศจากเซนเซอร์วัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10

Thai Air Quality

by RCCES
พยากรณ์คุณภาพอากาศ 3 วัน จากแบบจำลองควบคู่ อุตุนิยมวิทยา-เคมี WRF-Chem

NTAQHI

by RIHES Developer
ดัชนีคุณภาพอากาศเชียงใหม่ พร้อมคำเตือนเพื่อลดความเสี่ยง จากผลกระทบของมลพิษ

Air Quality Information Center

by สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
เว็ปไซต์แสดงค่าฝุ่น PM2.5 ทั่วประเทศ ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า

AQMRS

by Gistnorth
ระบบติดตามและรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศด้วยข้อมูลดาวเทียม (AQMRS) ความเข้มข้นเชิงพื้นที่ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

AirCMI

by ปยป
ดัชนีคุณภาพอากาศ จากเครื่องวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ และเครื่อง Dustboy

Air4Thai

by กรมควบคุมมลพิษ
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย

FIRMS

by NASA
ระบบแสดงจุดสถานการณ์ไฟป่ารอบโลก ตามเวลาจริงโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม

Others Website PM2.5

ผลการดำเนินงาน


Scroll to Top