ประธานคณะทำงานฯ​

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ

หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Our Team

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล

คณะทำงานฯ
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล

คณะทำงานฯ
อาจารย์คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล

คณะทำงานฯ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ชูโชค อายุพงศ์

คณะทำงานฯ
ประธานคณะทำงานด้านวิชาการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ำ
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.สุทธาธร ไชยเรืองศรี

คณะทำงานฯ
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ

คณะทำงานฯ
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.พนม กุณาวงค์

คณะทำงานฯ
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ

คณะทำงานฯ
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ว่าน วิริยา

คณะทำงานฯ
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์

คณะทำงานฯ
อาจารย์คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดรพลภัทร เหมวรรณ

คณะทำงานฯ
อาจารย์คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ณัตติพร ยะบึง

คณะทำงานฯ
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขานุการฯ

นางสาวพิชามญชุ์ สุเดชา

สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวพิมพ์จุฑา วิญญรัตน์


สำนักขับเคลื่อนยุทศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวยศยา สุทธภักติ


สำนักขับเคลื่อนยุทศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวสุภาวัลย์ ปาลี


สำนักขับเคลื่อนยุทศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Scroll to Top