nattypich

10 สิงหาคม 2021

nattypich

5 สิงหาคม 2021

การประชุมหารืออบรมหลักสูตรมลพิษทางอากาศร่วมกับสภาลมหายใจ จังหวัดเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารืออบรมหลักสูตรมลพิษทางอากาศร่วมกับสภาลมหายใจ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือประเด็นด้านความสนใจ ของสภาลมหายใจเชียงใหม่ เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับทีมที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนจะจัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มสภาลมหายใจ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสภาลมหายใจเชียงใหม่ (เจ้าหน้าที่สภาลมหายใจ) และ
กลุ่ม คนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้อง

nattypich

21 กรกฎาคม 2021
Message us