คณะทำงานฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เพื่อการรายงานผลการดําเนินงาน และการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ (PM2.5) ของคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทำงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” และได้มอบหน้ากากความดันบวก แก่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ พร้อมติดตั้งห้องปลอดฝุ่น และเครื่อง Dust Boy ให้กับเด็กๆ รร.ชุมชนวัดช่อแล และอุทยานแห่งชาติ ศรีลานนา

ผศ. ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ เป็นวิทยากรโครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” และได้มอบหน้ากากความดันบวก MasquraX for Firefighter แก่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ พร้อมติดตั้งห้องปลอดฝุ่น และเครื่อง Dust Boy ให้กับเด็กๆ รร.ชุมชนวัดช่อแล จ.เชียงใหม่และอุทยานแห่งชาติ ศรีลานนา

ASEAN-Japan Network for Transdisciplinary Research and Practice for Reducing Environmental Problems

งานสัมนาออนไลน์ ASEAN-Japan Network for Transdisciplinary Research and Practice for Reducing Environmental Problems เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2564 คณะทำงานฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นำเสนอโครงการ CMU MODEL An Initiative Project for Reduction of open burning ​in Northern Thailand ​ based on sustainable development goals โครงการสร้างชุมชนต้นแบบ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน

TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs)

TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16″

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16″
(ResearchUniversity Network : RUN)
โดย ผศ.ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานวิจัย “โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model”

การประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอและหารือประเด็น “แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่รอยต่อจังหวัด และพื้นที่ใหญ่ที่เกิดการเผาไหม้ซ้ำซากในภาคเหนือตอนบน”

การประชุมหารือ PM2.5 และการประชุม ASEAN

การประชุมวิชาการหารือ PM2.5 และการประชุม ASEAN หารือในประเด็นการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือและฝุ่น PM 2.5 ในระดับประเทศที่ผ่านมา เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาหมอกควันในเชิงประจักษ์ เพื่อเสนอให้พิจารณานโยบายของภาครัฐ สู่การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

การประชุมการพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการ CMU Model ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

คณะกรรมการการพิจารณาโครงการ CMU Model ประจำปีงบประมาณ 2564 ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานโครงการ CMU Model ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณงวดที่ 2 ให้กับ โครงการ CMU Model ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบนำร่องในการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนืออย่างยั่งยืนแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

การประชุมความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น

คณะทำงานโครงการ CMU Model เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น เพื่อประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในอนาคต และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ CMU Model ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยลดการเผาในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่