คณะทำงานฯ ได้เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไข้ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงสถานการณ์วิกฤต และได้เน้นย้ำการดำเนินการให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไข้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ให้มากขึ้น โดยร่วมบรรยายเชิงปฏิบัติจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ ระบบ FireD

ร่วมจัดนิทรรศการงานรณรงค์ป้องกันแก้ไข้ไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเด่นในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ในงานรณรงค์ป้องกันแก้ไข้ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ

ประชุมหารือแผนการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือแผนการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5

งานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Hybrid Meeting (onsite และ online) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ASEAN-Japan Network for Transdisciplinary Research and Practice for Reducing Environmental Problems

งานสัมนาออนไลน์ ASEAN-Japan Network for Transdisciplinary Research and Practice for Reducing Environmental Problems เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2564 คณะทำงานฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นำเสนอโครงการ CMU MODEL An Initiative Project for Reduction of open burning ​in Northern Thailand ​ based on sustainable development goals โครงการสร้างชุมชนต้นแบบ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะความรู้เตรียมรับมือวิกฤตมลพิษฝุ่นควันไฟ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะความรู้เตรียมรับมือวิกฤตมลพิษฝุ่นควันไฟ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2564ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้มลพิษฝุ่นควัน ระหว่าง คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาลมหายใจภาคเหนือ และ Wevo สื่ออาสา

TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs)

TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท Innovative Instrument บริจาคหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 30 ปี ชั้น 7 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท Innovative Instrument โดยคุณธเนศวร ศิริอาชวะวัฒน์ Ceo บริษัท Innovative Instrument ได้นำหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 มาบริจาคให้กับ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16″

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16″
(ResearchUniversity Network : RUN)
โดย ผศ.ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานวิจัย “โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model”

การประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอและหารือประเด็น “แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่รอยต่อจังหวัด และพื้นที่ใหญ่ที่เกิดการเผาไหม้ซ้ำซากในภาคเหนือตอนบน”

1 2 5