คณะทำงานฯ เข้าร่วมการเสวนางานแลกเปลี่ยน เสนอบทเรียน และวางแผนอนาคตเพื่อลมหายใจภาคเหนือ ร่วมกับ เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ และสสส.

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการเสวนางานแลกเปลี่ยน เสนอบทเรียน และวางแผนอนาคตเพื่อลมหายใจภาคเหนือ ร่วมกับ เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ และสสส.

พิชามญชุ์ สุเดชา

คณะทำงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานการประชุมสรุปบทเรียนและสร้างแนวทางการขับเคลื่อนภาคเหนือสู้-ฝุ่นควัน ร่วมกับ สภาลมหายใจภาคเหนือ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานการประชุมสรุปบทเรียนและสร้างแนวทางการขับเคลื่อนภาคเหนือสู้-ฝุ่นควัน ร่วมกับ สภาลมหายใจภาคเหนือ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พิชามญชุ์ สุเดชา

ประธานคณะทำงานฯ นำทีมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหมอกควัน PM2.5 ร่วมกับ เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก (National Geographic)

ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหมอกควัน PM2.5 ร่วมกับ เนชั่นแนล จีโอกราฟิก (National Geographic) ถึงแหล่งกำเนิดและปัญหาหมอกควัน PM2.5 ทั้งในและนอกประเทศ และแบบจำลองภูมิอากาศ รวมถึงแอปพลิเคชัน FireD (ไฟดี) ที่เป็นแอปพลิเคชันบริหารกำจัดเชื้อเพลิง

พิชามญชุ์ สุเดชา

คณะทำงานฯ เป็นวิทยากรในงานการสัมมนาวิชาการ “คนไทยรอบรู้สู้ฝุ่น” ในหัวข้อ “วิกฤตฝุ่นละออง PM2.5 กับนวัตกรรมปกป้องสุขภาพอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมมากว่า 100 คน

คณะทำงานฯ เป็นวิทยากรในงานการสัมมนาวิชาการ “คนไทยรอบรู้สู้ฝุ่น” ในหัวข้อ “วิกฤตฝุ่นละออง PM2.5 กับนวัตกรรมปกป้องสุขภาพอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมมากว่า 100 คน

พงศกรณ์ จันทร์ดีก้วสกุล

งานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธานคณะทำงานฯ ให้เกียรติเปิดพิธีการแข่งขันโครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน ประจำปี 2565 “สื่อสารต้านภัยฝุ่น” โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯมากกว่า 100 คน

พงศกรณ์ จันทร์ดีก้วสกุล

โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน ปี 2565 “สื่อสารต้านฝุ่น” (รอบที่ 2) พิธีประกาศและมอบรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สื่อวิดีโอ ในหัวข้อ “สื่อสารต้านภัยฝุ่น”

ประธานคณะทำงานฯ ให้เกียรติเปิดพิธีการแข่งขันโครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน ประจำปี 2565 “สื่อสารต้านภัยฝุ่น” โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯมากกว่า 100 คน

พงศกรณ์ จันทร์ดีก้วสกุล

คณะทำงานฯ ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา เปิดศูนย์ฯ และต้อนรับการมาเยือนศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของคณะผู้มาเยือนจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักการวิจัยแห่งชาติ พร้อมทีมสื่อมวลชน

รศ. ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานฯ ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา เปิดศูนย์ฯ และต้อนรับการมาเยือนศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของคณะผู้มาเยือนจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักการวิจัยแห่งชาติ พร้อมทีมสื่อมวลชน

พงศกรณ์ จันทร์ดีก้วสกุล

คณะทำงานฯ ในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการภาคีเครือข่ายความร่วมมือ Future Earth Thailand Committee ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกับ สทอภ. และสถาบันการศึกษาอีก 6 แห่ง

รศ. ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานฯ นำทีมคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการภาคีเครือข่ายความร่วมมือ Future Earth Thailand Committee ครั้งที่ 2/2565 ในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์ องค์การมหาชน (สทอภ.) และสถาบันการศึกษาอีก 6 แห่ง

พงศกรณ์ จันทร์ดีก้วสกุล

พงศกรณ์ จันทร์ดีก้วสกุล

โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน ปี 2565 “สื่อสารต้านฝุ่น” (รอบที่ 1) การอบรมเชิงบรรยาย รูปแบบ Online Workshop

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมโครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน “สื่อสารต้านฝุ่น” ประจำปี 2565 แก่เยาวชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน ผ่านระบบ Zoom Meeting

พงศกรณ์ จันทร์ดีก้วสกุล

1 2 8