CMU MODEL ลดฝุ่น PM2.5 – โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และ CMU Model

:: โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และ CMU Model ::

:: ข่าวที่เกี่ยวข้อง ::

การประชุมหารือความร่วมมือจากเครือข่ายสถาบันการศึกษา ในการร่วมขับเคลื่อนโครงการ และกิจกรรมต่างๆ

จากความร่วมมือระหว่างคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ มหาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และเทศบาลตำบลปิงโค้ง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ อาทิ ประด็นการบริหารจัดการน้ำ ประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ในการทำงานร่วมกับสถาบันต่างๆ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในอนาคต