ร่วมจัดนิทรรศการงานรณรงค์ป้องกันแก้ไข้ไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการดำเนินงานร่วมกันรวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะทำงานฯ ในด้านการสนับสนุนการดำเนินโครงการ CMU Model การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐ หน้ากากความดันบวก สำหรับอาสาดับไฟป่า Masqurax@CMU

งานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Hybrid Meeting (onsite และ online) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ASEAN-Japan Network for Transdisciplinary Research and Practice for Reducing Environmental Problems

งานสัมนาออนไลน์ ASEAN-Japan Network for Transdisciplinary Research and Practice for Reducing Environmental Problems เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2564 คณะทำงานฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นำเสนอโครงการ CMU MODEL An Initiative Project for Reduction of open burning ​in Northern Thailand ​ based on sustainable development goals โครงการสร้างชุมชนต้นแบบ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน

TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs)

TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสัมมนาและกิจกรรมเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแก้ไขปัญหาท้องถิ่น : ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากควันพิษ เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสัมนาและร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน การประชุมสัมนาและกิจกรรมเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแก้ไขปัญหาท้องถิ่น : ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากควันพิษ เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564