CMU Model โครงการลดฝุ่น PM2.5 – Village Plan

แผนการบริหารจัดการป่าอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม ระหว่างชุมชน อุทยานแห่งชาติ และสถาบันการศึกษา

:: บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 14 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ::

ชุมชนบ้านป่าตึงงาม อุทยานแห่งชาติศรีลานนา คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากความร่วมมืออันดีระหว่าง 3 ภาคส่วน

คือ หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ ภาคประชาชน
และภาควิชาการ “คณะทำงาน CMU Model

ร่วมกันขับเคลื่อน

นำไปสู่…กฎหมายอุทยานฯ ปี 2562
“คน…อยู่ร่วม…กับป่าได้ “

นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสต์ไทย
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ที่จะช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5
ด้วยการแก้ที่ต้นเหตุของปัญหา จากการเผาป่า

โดยเฉพาะในเขตอุทยานฯ ภาคเหนือ

ภายใต้การสนับสนุนจากภาควิชาการ ที่จะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน จากการยกคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และสำคัญที่สุด คือ ประชาชนในแต่ละพื้นที่
สร้างพื้นที่นำร่องสู่การเปลี่ยนแปลงของอุทยานฯ ทั่วประเทศในที่สุด

:: วีดีโอที่เกี่ยวข้อง ::

:: ข่าวที่เกี่ยวข้อง ::

STEP 1
การทำประชาคมร่างแผนบริหารจัดการป่าอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม
โดยชุมชน อุทยานแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมประชาคมร่างแผนบริหารจัดการป่าอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม โดยชุมชน อุทยานแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยมีหมู่บ้านป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนิน โครงการ “CMU Model” เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนหมู่บ้านป่าตึงงาม ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

:: วีดีโอที่เกี่ยวข้อง ::

ภาพ

:: ข่าวที่เกี่ยวข้อง ::

STEP 2
<ร่าง> แผนบริหารจัดการป่าอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม

โดยชุมชนบ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

STEP 3
พิธีลงนาม MOU
ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี กรอบแนวทางความร่วมมือ ดังนี้

(1) บริหารจัดการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติให้มีความยั่งยืน สามารถจัดการไฟป่าและการเกิดหมอกควันได้ทันสถานการณ์ นำไปสู่การลดพื้นที่ถูกทำลายจากปัญหาไฟป่า การถูกบุกรุกหรือสาเหตุอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

(2) ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ภายในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ของชุมชน ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการบูรณาการความรู้ตามหลักวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(3) ฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหายจากการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ไฟป่าการบุกรุกทำลาย หรืออื่น ๆ

(4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่กับป่า ให้สามารถดำรงชีพตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมและร่วมมือในการดูแลรักษาป่าไปพร้อมกัน และนำไปสู่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ

(5) ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อย่างยั่งยืน

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชนกับป่าเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและลดการพึ่งพิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ภายในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา พื้นที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

(7) สร้างหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ คนในชุมชน และชุมชนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาภายใต้กรอบแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่ติดต่อและพื้นที่อื่นภายในอุทยานแห่งชาติศรีลานนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

:: วัตถุประสงค์ความร่วมมือ ::

บันทึกความร่วมมือดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา บริเวณพื้นที่ตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่ติดต่อและพื้นที่อื่น ภายในอุทยานแห่งชาติศรีลานนาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยการดำเนินกิจกรรมที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประมวลกฎหมายที่ดินตลอดจนนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ แผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ระเบียบกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการบริหารจัดการป่าอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน อุทยานแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริเวณตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่ติดต่อและพื้นที่อื่นภายในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวกลางประสานการทำงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป และองค์กรเอกชนอื่นที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

:: ข่าวที่เกี่ยวข้อง ::