CMU MODEL โครงการลดฝุ่น PM2.5 – PATUNGARM VILLAGE

PATUNGARM VILLAGE :: ชุมชนหมู่บ้านป่าตึงงาม ::

ชุมชนหมู่บ้านป่าตึงงาม 

หมู่ที่ 14 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านของชาติพันธุ์ปกาเกอญอ เดิมเคยเป็นที่อยู่ของลั้วมาก่อน ต่อมาได้แยกหมู่บ้านออกจากบ้านแม่ป๋ามมาเป็นบ้านออน หมู่ที่ 1 และต่อมาได้แยกหมู่บ้านจากบ้านออนเป็นบ้านป่าตึงงาม

หมู่บ้านป่าตึงงามเป็นหมู่บ้านของชาติพันธ์ปกาเกอญอหรือกะเหรี่ยง ปัจจุบัน กรมป่าไม้ได้ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนาทับที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน เมื่อปี พ.ศ.2532 ทำให้พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตอุทยานจนถึงปัจจุบัน มีวิถีชีวิตพึ่งพาตนเองเป็นหลัก และมีระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ ปลูกข้าว พืชผัก และเลี้ยงสัตว์ไว้กินเอง ใช้สมุนไพร เก็บหาของป่า และทอผ้าใช้เอง ชาวบ้านทำนาในที่ราบลุ่มและทำไร่หมุนเวียนในพื้นที่ลาดชัน การทำนามีเป้าหมายเพื่อกิน มีกินก็เก็บ เหลือจากเก็บก็แบ่งปัน

ด้วยวิถีเผ่าปกาเกอญอจะมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า มีการดำรงชีพบนวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันจึงเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า และเป็นชุมชนนำร่องของการแก้ไขปัญหาที่ทำกินที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ตามนโยบายของรัฐ