หลักสูตรการจัดการด้านมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ

หลักสูตรด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ
สำหรับภาคเหนือ
Shadow
Slider

Training

Smoke Haze Management Course for Northern Thailand

หลักสูตรระยะสั้น
ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ

หลักสูตร
ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

..

เป็นก้าวสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการในด้านมลพิษทางอากาศ ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การขยายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยส่งเสริมให้เกิดการนำองค์ความรู้จากการบูรณาการข้ามศาสตร์ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปใช้ในพื้นที่ให้เกิดรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้ดีขึ้น
คณะทำงานย่อยหลักสูตรด้านการจัดการมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดอบรม
หลักสูตรการจัดการด้านมลพิษทางอากาศ ครั้งที่ 1

วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลิปที่ 1 >> ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพ
โดย รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
คลิปที่ 2 >> การเฝ้าระวังและการเตือนภัยมลพิษทาอากาศ
โดย รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล (ผศ.ดร.ว่าน วิริยา บรรยายแทน)
คลิปที่ 3 >> องค์ความรู้พื้นฐานเรื่องมลพิษทางอากาศและแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ
โดย รศ.ดร.สมพร จันทระ

คลิปที่ 4 >> ลมฟ้าอากาศ มลพิษทางอากาศ และแอปพลิเคชันการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล
โดย ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์
คลิปที่ 5 >> นวัตกรรมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5
โดย ผศ.ดร.ว่าน วิริยา
คลิปที่ 6 >> นวัตกรรมปลอดภัยจากฝุ่นควัน (PM2.5 Safety Zone)
โดย ผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร และ ผศ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ

dsgfdfaf


Start Getting New Knowledge and Experience, Together!

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ1

คำตอบ2

คำตอบ3

คำตอบ 4