AQSEA การสร้างขีดความสามารถในการตรวจติดตามคุณภาพอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

AQSEA

Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia
การสร้างขีดความสามารถในการตรวจติดตามคุณภาพอากาศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Shadow
Slider

Activities

(ชมย้อนหลัง) การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia: AQSEA” ในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings


:: ข่าวที่เกี่ยวข้อง ::

คณะทำงานฯ ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ AQSEA
ข่าวคณะทำงานฯ | ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทำงานฯ ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ AQSEA

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia: AQSEA” ในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คนจากนานาประเทศรวม 11 ประเทศ

คณะทำงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้หัวข้อ “พลังงานสะอาดลดโลกร้อนห่างไกล PM2.5” ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ข่าวคณะทำงานฯ | ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทำงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้หัวข้อ “พลังงานสะอาดลดโลกร้อนห่างไกล PM2.5” ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการ งานถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้หัวข้อ “พลังงานสะอาดลดโลกร้อนห่างไกล PM2.5” ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ประธานคณะทำงานฯ ร่วมเสวนางาน “2565 สู่ทางออกจากวังวนวิกฤตฝุ่น” การประชุมเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ (สภน.) ครั้งที่ 1/2565 “ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอและสร้างกลไกร่วม” ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสภาลมหายใจภาคเหนือ
ข่าวคณะทำงานฯ | ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานคณะทำงานฯ ร่วมเสวนางาน “2565 สู่ทางออกจากวังวนวิกฤตฝุ่น” การประชุมเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ (สภน.) ครั้งที่ 1/2565 “ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอและสร้างกลไกร่วม” ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสภาลมหายใจภาคเหนือ

ประธานคณะทำงานฯ ร่วมเสวนางาน “2565 สู่ทางออกจากวังวนวิกฤตฝุ่น” การประชุมเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ (สภน.) ครั้งที่ 1/2565 “ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอและสร้างกลไกร่วม” ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสภาลมหายใจภาคเหนือ

ร่วมจัดนิทรรศการงานรณรงค์ป้องกันแก้ไข้ไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมจัดนิทรรศการงานรณรงค์ป้องกันแก้ไข้ไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเด่นในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ในงานรณรงค์ป้องกันแก้ไข้ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ

TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs)
ข่าว CMU Model | ข่าวคณะทำงานฯ | ข่าวประชาสัมพันธ์

TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs)

TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คณะทำงานฯ เตรียมพร้อมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia: AQSEA” ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International)
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทำงานฯ เตรียมพร้อมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia: AQSEA” ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International)

คณะทำงานฯ เตรียมพร้อมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia: AQSEA” ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Department of State (DOS) ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะทำงานฯ ร่วมการประชุมความคืบหน้าโครงการ “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Department of State (DOS) ประจำเดือน มกราคม ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International)
ข่าวคณะทำงานฯ | ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทำงานฯ ร่วมการประชุมความคืบหน้าโครงการ “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Department of State (DOS) ประจำเดือน มกราคม ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International)

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Department of State (DOS) ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International) ประจำเดือน มกราคม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านคุณภาพอากาศ พร้อมติดตาม และขยายผลในการสร้างความตระหนักของสาธารณะในปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และขยายเครือข่ายเซ็นเซอร์ตรวจวัดอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ต้นทุนต่ำ