ABOUT – ที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการ

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการ
Shadow
Slider

:: ที่ปรึกษา::

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

:: คณะกรรมการอำนวยการ ::

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
คณะกรรมการอำนวยการ

รายคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะกรรมการอำนวยการ

คณบดีคณธเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการอำนวยการ

คณบดีคณะสังคมศาสตร์
คณะกรรมการอำนวยการ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะกรรมการอำนวยการ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม
คณะกรรมการอำนวยการ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
คณะกรรมการอำนวยการ

ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ
คณะกรรมการอำนวยการ

หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการและเลขานุการ