โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน

ต้นกล้าท้าหมอกควัน
Shadow
Slider

โครงการค่ายเยาวชน“ต้นกล้าท้าหมอกควัน”

มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน ตลอดจนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบมลพิษที่เกิดขึ้นแก่ตัวแทนครู และนักเรียน รวมทั้งสร้างโรงเรียนเครือข่ายในเขตจังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดแก่ชุมชน เพื่อลดปัญหา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ชุมชนของตนเอง จนนำไปสู่ผลลัพธ์คือ การแก้ปัญหาหมอกควันในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ผ่านมา