ต้นกล้าท้าหมอกควัน

ต้นกล้าท้าหมอกควัน
Shadow
Slider

โครงการค่ายเยาวชน“ต้นกล้าท้าหมอกควัน”

ต้นกล้าท้าหมอกควันมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน ตลอดจนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบมลพิษที่เกิดขึ้นแก่ตัวแทนครู และนักเรียน รวมทั้งสร้างโรงเรียนเครือข่ายในเขตจังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดแก่ชุมชน เพื่อลดปัญหา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ชุมชนของตนเอง จนนำไปสู่ผลลัพธ์คือ การแก้ปัญหาหมอกควันในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน

โครงการที่ผ่านมา

ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน “สื่อสารต้านภัยฝุ่น” ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์

  • เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศให้แก่เยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ  
  • เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อนำไปสู่การทำกิจกรรมและการลดการเผา ในเขตชุมชนของตนเอง 
  • เพื่อสร้างสื่อวิดีโอในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศเพื่อให้ประชาชนเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอนาคต 

ประกอบด้วยกิจกรรม 2 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 การอบรมเชิงบรรยาย ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 รูปแบบ Online Workshop ประกอบด้วย ประกอบด้วย

  • การอบรมเชิงบรรยาย “การจัดการมลพิษทางอากาศ  ภาคเหนือ” 
  • การอบรมเชิงบรรยาย “เทคนิคการสร้างสื่ออย่างง่าย” 

รอบที่ 2 พิธีประกาศและมอบรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สื่อวิดีโอ ในหัวข้อ “สื่อสารต้านภัยฝุ่น” ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันโครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน ประจำปี 2565 “สื่อสารต้านภัยฝุ่น” รวมถึงกล่าวต้อนรับและอวยพรแก่ผู้เข้าร่วมงานฯทุกท่าน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินผลงาน จำนวน 4 คน คุณครู จำนวน 12 คน นักเรียน 80 คน และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จำนวน 5 คน โดยเป้าหมายของโครงการฯเน้นการขับเคลื่อน ผลักดันการสร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เกิดความตระหนักรู้ และให้ความสำคัญต่อปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหมอกควันและสามารถสร้างสื่อวิดีทัศน์ด้วยตนเองอย่างง่ายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศแก่สาธารณะ และเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอนาคตต่อไปอย่างยั่งยืน ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

 

:: ข่าวที่เกี่ยวข้อง ::

โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน ปี 2565 “สื่อสารต้านฝุ่น”  (รอบที่ 1) การอบรมเชิงบรรยาย รูปแบบ Online Workshop
ข่าวคณะทำงานฯ | ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน ปี 2565 “สื่อสารต้านฝุ่น” (รอบที่ 1) การอบรมเชิงบรรยาย รูปแบบ Online Workshop

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมโครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน “สื่อสารต้านฝุ่น” ประจำปี 2565 แก่เยาวชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน ผ่านระบบ Zoom Meeting

โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน ปี 2565 “สื่อสารต้านฝุ่น” (รอบที่ 2) พิธีประกาศและมอบรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สื่อวิดีโอ ในหัวข้อ “สื่อสารต้านภัยฝุ่น”
กิจกรรม/โครงการ | ข่าวคณะทำงานฯ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | นิทรรศการ | วิทยากร

โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน ปี 2565 “สื่อสารต้านฝุ่น” (รอบที่ 2) พิธีประกาศและมอบรางวัลการประกวดสร้างสรรค์สื่อวิดีโอ ในหัวข้อ “สื่อสารต้านภัยฝุ่น”

ประธานคณะทำงานฯ ให้เกียรติเปิดพิธีการแข่งขันโครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน ประจำปี 2565 “สื่อสารต้านภัยฝุ่น” โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯมากกว่า 100 คน

ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน “สร้างสื่อสู้ฝุ่น” ประจำปี 2564 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ Online Workshop เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมลพิษหมอกควันไฟป่าให้กับเยาวชน เพื่อให้จัดทำสื่อในการเผยแพร่องค์ความรู้และช่วยกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญต่อปัญหาหมอกควันของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง นำไปสู่การเฝ้าระวังและบรรเทาผลกระทบทางด้านสุขภาพที่เกิดจากปัญหาการเกิดหมอกควัน และร่วมกันสร้างคุณภาพอากาศที่ดีของชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังของชาติและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบในอนาคต
  • เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบในการช่วยลดการเผาในเขตชุมชนของตนเอง
  • เพื่อสร้างเครือข่ายในโรงเรียนเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน
  • เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนและชุมชนรอบข้างมีความตระหนักและให้ความสำคัญแก่ปัญหามลพิษหมอกควันให้มากยิ่งขึ้น

ต้นกล้าท้าหมอกควัน

กิจกรรมแข่งขันการประกวดโปสเตอร์ inforgraphic    “สร้าง สื่อ สู้ ฝุ่น”     

ในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Chiang Mai Better Breathing 2021 “เชียงใหม่เพื่อลมหายใจที่ดีกว่า” วันที่ 19 – 21 มีนาคม 2564
ณ ลานกิจกรรม ชั้นที่ G หน้า IG Zone (ข้างลิฟท์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

รางวัลชนะเลิศ
และรางวัล Popular vote

นายภูริพัฒน์ บัวติ๊บ

งานโปสเตอร์ที่ผมได้ทำขึ้น เป็นสื่อที่สะท้อนถึงปัญหาในเรื่องของผลกระทบจากหมอกควันที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เเละพฤติกรรมของมนุษย์ รวมทั้งผมยังได้พูดถึงวิธีการปฏิบัติตนในสถาณการณ์ดังกล่าว พร้อมกับดัชณีคุณภาพอากาศเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย เเละสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงครับ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
นายณัฐวัฒน์ แก้วกี


ผลงานชิ้นนี้ผู้ออกแบบมีแนวคิดที่จะสื่อให้เห็นถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางป้องกันจากหมอกควันซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงผ่านข้อมูลและรูปภาพเพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของปัญหาหมอกควัน/ฝุ่นควัน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
นายฐิติวัสส์ แซ่ควง

เนื่องจากในตอนนี้ได้มีp.m. 2.5 ระลอกใหม่มาอีกแล้ว ซึ่งส่งผลเสียกับพวกเราโดยตรงโดยเฉพาะชาวเชียงใหม่
ที่ติดAQIอันดับ1 ของโลก มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศประมาณ 251 (8/3/64)มีสาเหตุมาจาก ปล่องควันโรงงาน
ท่อไอเสียรถ ไฟป่า และการที่เชียงใหม่มีภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ ด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากนำเสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหาฝุ่น p.m 2.5 โดยใช้ พีรามิดพิชิต p.m 2.5 ด้วยวิธีการดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
นายภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญา

การตระหนักรู้อย่างเข้าใจถึงปัญหาอันเป็นภัยเงียบ จากฝุ่นขนาด PM 2.5 โปสเตอร์จะบอกถึงลักษณะบอกที่มาของฝุ่น PM 2.5 แนวทางการป้องกัน รวมถึงบอกอาการที่เกิดฝุ่น PM 2.5 เพราะฉะนั้นเราจะสามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัย และสามารถแบ่งปันความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นประโยช์แก่บุคคลอื่นๆ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายณัฏธ์ เต่าทอง

การออกแบบ เราได้หยิบยกคำในคลิปสัมภาษณ์ จากสภาลมหายใจของ นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอารุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่กล่าวว่า “ทุก ๆค่า pm 2.5 ในบุหรี่เท่ากับ 22 µg./m3 ในทุก ๆวันนี้ค่าขึ้นไป 300-400 เท่ากับว่าเราสูบบุหรี่เป็นซองๆ” จากคำกล่างข้างต้น จึงนำมาเป็นออกแบบโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก ที่แสดงการเปรียบเทียบที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วทุกคนเข้าใจได้ว่าขนาดสูบบุหรี่ 1 มวน
ยังมีผลกระทบต่อคนเรามากแค่ไหน หมอกควันนั้นยิ่งกว่าการสูบบุหรี่แน่นอน แล้วการใช้สี เราเลือกสีเขียวในรูปปอด
คือ ที่ที่สะอาดที่กำลังจะถูกหมอกควันกลืนกินเข้าไป โดยใช้สัญลักษณ์บุหรี่แทนหมอกควันจำนวนมาก และพื้นที่ภาพภายนอก จะเป็นสีม่วงคือสีที่แทนสภาพหมอกควันขั้นรุนแรง ถ้าดูเข้าไปใกล้จะเห็นได้ว่ามีเทกเจอร์ละอองฝุ่นเล็ก ๆ
ที่เกือบมองไม่เห็นในพื้นที่รอบ ๆ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายณัฐวุฒิ หมื่นชัย

รู้หรือไม่ว่าหมอกควันก่อให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ เส้นเลือดหัวใจตีบปอดอักเสบ ระคายเคืองจมูกผื่นคัน แต่เราสามารถสู้กับมันได้ โดยการสวมหน้ากากกันฝุ่นหลีกเลี่ยงการออกที่โล่ง ล้างมือให้สะอาด ดื่มน้ำเยอะ ๆ และที่สำคัญร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม