CMU MODEL ลดฝุ่น PM2.5 – อว.สร้างงานระยะที่ 2

อว.สร้างงานระยะที่ 2

:: การประชุมการดำเนินงาน ::

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการ CMU Model เพื่อสร้างพื้นที่นำร่องต้นแบบในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “อว.สร้างงานระยะที่ 2” ให้จ้างเจ้าหน้าที่ในการดำเนินโครงการระยะสั้น 3 เดือน โดยลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่โครงการ CMU Model ให้ดำเนินการตามแผนของโครงการที่ได้วางไว้

:: ข่าวที่เกี่ยวข้อง ::