Development Quality of life – Activities

โครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

พื้นที่บ้านป่าตึงงาม หมู่ 14 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนครัวเรือน 120 ครัวเรือน เป็นชุมชนปากาเกาะญอที่มีวิธีชีวิตร่วมกับป่าและธรรมชาติ มีการผลิตข้าวเป็นอาหารหลักและการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นรายได้เชิงเศรษฐกิจ โดยมีการหาของป่าและการผลิตอาหารมีรูปแบบการผลิตและแปรรูปหลายรูปแบบ มีการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติที่มีการจัดการที่นำไปสู่การลดการเผาและการสร้างหมอกควันในพื้นที่

การพัฒนากลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มเกษตรกร กระบวนการกลุ่มจะช่วย ให้เกษตรกรมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รู้จักระบบการทำงาน ร่วมกันเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขปัญหา วางแผนการจัดการ และกำหนด แนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากนั้น การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบกลุ่มจะเป็นไปได้รวดเร็วกว่าการถ่ายทอดเป็นรายบุคคล เกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต เพิ่มโอกาสทางการตลาดและเพิ่มอำนาจต่อรองทาง เศรษฐกิจ ทั้งการซื้อปัจจัยการผลิตและการขายผลผลิต รวมถึงการปกป้อง ผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม

ฐานทุนด้านทรัพยากร แหล่งน้ำ ป่า กายภาพ ทุนด้านมนุษย์ องค์ความรู้ด้านการผลิตของชุมชน และการผลิตพืช สัตว์ในพื้นที่ และทุนทางสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาให้เกิดกลุ่มเกษตรกรเพื่อสามารถรวมกลุ่มในการพัฒนาการผลิตและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในพื้นที่ รวมทั้งการมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ททางการเกษตรงานหัตถกรรม และการท่องเที่ยวชุมชนจากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อขยายผลศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ให้สามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบและขยายผลไปในพื้นที่มีบริบทและลักษณะพื้นที่เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน