คณะทำงานฯ ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา เปิดศูนย์ฯ และต้อนรับการมาเยือนศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของคณะผู้มาเยือนจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักการวิจัยแห่งชาติ พร้อมทีมสื่อมวลชน

ข่าว
Shadow
Slider

คณะทำงานฯ ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา เปิดศูนย์ฯ และต้อนรับการมาเยือนศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของคณะผู้มาเยือนจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักการวิจัยแห่งชาติ พร้อมทีมสื่อมวลชน

23 มิถุนายน 2565


คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานฯ ร่วมงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา เปิดศูนย์ฯ และต้อนรับการมาเยือนศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของคณะผู้มาเยือนจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักการวิจัยแห่งชาติ พร้อมทีมสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบหมายจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยาร่วมกัน

โดยทั้งสามฝ่ายได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ผ่านการใช้ระเบียบวิธีทางมาตรวิทยา เพื่อสนับสนุนความเชื่อมั่นในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมในวงกว้าง ซึ่งทางสถาบันมาตรวิทยาจะสนับสนุนการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผลงานและนวัตกรรม ที่พัฒนาขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยในระยะแรกจะร่วมกันพัฒนามาตรฐานเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กระบบเซ็นเซอร์ ซึ่งเป็นเครื่อง วัดฝุ่นต้นทุนต่ำในประเทศไทย นำร่องด้วยการสร้างแนวทางการเทียบวัดมาตรฐานของเครื่องตรวจวัดฝุ่น DustBoy ที่พัฒนา ในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเครื่องวัดฝุ่นทั่วประเทศในปัจจุบันเกิดความเชื่อมั่นต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กและปัญหาสุขภาพที่เป็นผลกระทบจากมลพิษอากาศ

ในงานนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะผู้ลงนาม พร้อมทั้งคุณอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คุณกรรณิกา ดุรงคเดช หัวหน้าภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการ ลงนามครั้งนี้ด้วย ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

ภายในงาน ยังมีการจัดแสดงพัฒนาการของเครื่องวัดฝุ่น DustBoy ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา พร้อมทั้งเครือข่ายข้อมูลฝุ่นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ แสดงผลบนแพลตฟอร์มหลากหลาย รวมไปถึงการต่อยอดงานวิจัยพัฒนาเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า DustBoy EV-Bike ด้วย หลังเสร็จสิ้นพิธีลงนาม คณะผู้ลงนามได้เดินทางไปเยี่ยมชม ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของคณะทำงานด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานฯ และหัวหน้าศูนย์ได้ให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือนในครั้งนี้ โดยได้นำเสนอผลงานกิจกรรมการดำเนินงาน งานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมเปิดให้เยี่ยมชมนิทรรศการของคณะทำงานและเครื่องมือเก็บตัวอย่างฝุ่นสำหรับงานวิจัย รวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ ชั้น 7 อาคาร 30 ปี ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


  • ข้อมูลโดย : คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    Academic Center For Air Pollution in Northern Thailand, Chiang Mai University: AcAirCMU


แกลลอรี่::: อ่านข่าวเพิ่มเติม :::


AQSEA (7) AQSEAExhibitions (4) AQSEAMeetings (2) AQSEAWorkshops (1) CMU Model (11) Facebook Page Post (78) Facebook Status (10) MOU (1) การจัดนิทรรศการ (13) การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ (1) การดำเนินงานร่วมจังหวัดเชียงใหม่ (4) การดำเนินงานร่วมภาคเอกชน (3) การดำเนินงานร่วมสื่อสารองค์กร (1) การประชุม (39) การลงพื้นที่ (2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (2) การเป็นวิทยากร (12) การให้ข้อมูลสื่อมวลชน (1) การให้สัมภาษณ์ (1) ข่าว (1) ข่าวการประชุมหารือร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ (11) คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (5) งานเสวนา (3) บทความ (2) บทความมลพิษทางอากาศ (4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1) ร่วมงานแถลงข่าว (1) วิจัย (2) ศึกษาดูงาน (1) สภาลมหายใจเชียงใหม่ (6) หลักสูตรการจัดการด้านมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ (9) โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน (2) โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน2565 (2) โครงการอื่นๆ (1)