Facebook :ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน อันดับที่ 70 ของโลก
จากการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 The Times Higher Education Impact Rankings 2022 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบสูงต่อสังคม จาก 1,406 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ทั้งนี้การจัดอันดับดังกล่าวใช้เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)

โดยในปีนี้ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ หนึ่งในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีผลงานที่โดดเด่นตามเป้าหมายของ SDG 13 Climate Action ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลก จากทั้งหมด 938 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ที่เป็นอันดับ 1 ของไทย และอันดับที่ 50 ของโลก

โดยคณาจารย์จากหลายคณะ ได้นำชุดองค์ความรู้ บูรณาการร่วมกัน ตลอดจนความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ก่อให้เกิดเป็น
CMU Model โครงการเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันภาคเหนืออย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ
และยังมี 5 นวัตกรรม ซึ่งเป็นการรวมตัวของคณาจารย์ผู้ชำนาญในหลายสาขาวิชาผ่านเครื่องมือ 5 นวัตกรรมติดตามคุณภาพอากาศ ดังนี้

1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารตัดการเชื้อเพลิงชีวมวล (Fire Management Decision Support System) หรือ FireD (ไฟดี)

2. ระบบการพยากรณ์คุณภาพอากาศประเทศไทย “Thai Air Quality”

3. NTAQHI (Northern Thailand Air Quality Heath Index) หรือดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือ

4. DUSTBOY เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซนเซอร์การตรวจวัดคุณภาพอากาศและการเตือนภัยมลพิษทางอากาศ

5. เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับตรวจจับความร้อน (Thermal Imaging UAV)

ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อต่อประชาคมโลก โดยในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ได้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

#คณะทำงานฯหมอกควันมช #AcAirCMU #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

ลิงค์ข่าว : https://ift.tt/yu4Qgp1

เผยแพร่เมื่อ: April 29, 2022 at 04:07PM