งานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

ข่าว
Shadow
Slider

งานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

15 ธันวาคม 2564


คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Hybrid Meeting (onsite และ online)

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์ รวมถึงคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Hybrid Meeting (onsite และ online) โดยคณะทำงานฯ ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลการดำเนินงาน ในหัวข้อ “การแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ (PM2.5)” ในปี 2564 ที่ผ่านมา ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ แบบonline ภายใต้รูปแบบ SDGs หรือ “Sustainable Development” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งได้นำเสนอ โครงการ CMU Model โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือแบบบูรณาการ ตลอดจนภายในงานดังกล่าว ได้รับความร่วมมือในหลายหน่วยงานจากศูนย์ภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นพันธมิตรรวมถึง ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยี ในการติดตาม เฝ้าระวัง เพื่อแก้ปัญหาและรับมือฝุ่นควัน ในการนำเสนอผ่านการจัดงานนิทรรศการออนไลน์ด้วย และยังได้ขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยดีตลอดมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา PM2.5 ต่อไปอย่างยั่งยืน ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

การร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานและองค์ความรู้

ข้อมูลโดย : คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประเภทข่าวอื่นๆ


CMU Model Facebook Page Post Facebook Status การจัดนิทรรศการ การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ การดำเนินงานร่วมจังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินงานร่วมภาคเอกชน การดำเนินงานร่วมสื่อสารองค์กร การประชุม การลงพื้นที่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากร การให้ข้อมูลสื่อมวลชน การให้สัมภาษณ์ ข่าว ข่าวการประชุมหารือร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานเสวนา บทความ บทความมลพิษทางอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิจัย ศึกษาดูงาน สภาลมหายใจเชียงใหม่ หลักสูตรการจัดการด้านมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน โครงการอื่นๆ