การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะความรู้เตรียมรับมือวิกฤตมลพิษฝุ่นควันไฟ

ข่าว
Shadow
Slider

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะความรู้เตรียมรับมือวิกฤตมลพิษฝุ่นควันไฟ

8 ธันวาคม 2564 ถึง 9 ธันวาคม 2564


คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยาย : หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับฝุ่นละออง และแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ
ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกวันภาคเหนือ และ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยาย : การใช้นวัตกรรม Dustboy Low-cost Sensor เครือข่ายระบบเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพอากาศ PM2.5
โดย รองศาตราจารย์ เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยาย : ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาต่อการเกิดมลพิษทางอากาศ และการบริหารจัดเชื้อเพลิงชีวมวล
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์
หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยาย : การเมืองรัฐศาสตร์บทบาทชุมชนในภาคเหนือ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

บรรยาย : การอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรอบรมด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ ให้ทางสภาลมหายใจ และ wevoสื่ออาสา
โดย อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคและเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) หรือ GISTNORTH ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะความรู้เตรียมรับมือวิกฤตมลพิษฝุ่นควันไฟ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2564 เป็นความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้มลพิษฝุ่นควัน ระหว่าง คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาลมหายใจภาคเหนือ และ Wevo สื่ออาสา โดยคาดหวังสร้างความร่วมมือ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยี ในการติดตาม เฝ้าระวัง เพื่อแก้ปัญหาและรับมือฝุ่นควัน ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน

ข้อมูลโดย : สภาลมหายใจเชียงใหม่

  • สภาลมหายใจเชียงใหม่


ประเภทข่าวอื่นๆ


CMU Model Facebook Page Post Facebook Status การจัดนิทรรศการ การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ การดำเนินงานร่วมจังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินงานร่วมภาคเอกชน การดำเนินงานร่วมสื่อสารองค์กร การประชุม การลงพื้นที่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากร การให้ข้อมูลสื่อมวลชน การให้สัมภาษณ์ ข่าว ข่าวการประชุมหารือร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานเสวนา บทความ บทความมลพิษทางอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิจัย ศึกษาดูงาน สภาลมหายใจเชียงใหม่ หลักสูตรการจัดการด้านมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน โครงการอื่นๆ