TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs)

ข่าว
Shadow
Slider

TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs)

27 พฤศจิกายน 2564


คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม Workshop ในงาน TEDxChiangMai

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการและจัดกิจกรรม Workshop ภายใต้รูปแบบ SDGs หรือ “Sustainable Development” ใน งาน TEDxChiangMai “Re-Together (Re-Set, Re-Imagine และ Re-Align) รวมทั้งได้นำเสนอ โครงการ CMU Model โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือแบบบูรณาการ ตลอดจนภายในงานดังกล่าว ได้รับความร่วมมือในหลายหน่วยงานจากศูนย์ภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นพันธมิตรรวมถึง ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยี ในการติดตาม เฝ้าระวัง เพื่อแก้ปัญหาและรับมือฝุ่นควัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา PM2.5 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

งาน TEDxChiangMai 2021 คืองานที่จุดประกาย ความคิดให้แก่ผู้คนในประเทศไทย ดำเนินงานอย่างอิสระและไม่หวังผลกำไร ในปี 2564 นี้ TEDxChiangMai ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 จึงได้จัดกิจกรรมดีๆ นำเสนองานในรูปแบบ Hybrid Event มีการพูดคุย เวิร์กช็อป และการแสดง รวมถึงกิจกรรมออนไลน์ โดยภายในงานการเสวนาจะมุ่งเน้นไปที่การอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว ตามธีม “Re-Together (Re-Set, Re-Imagine และ Re-Align)”

ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม ในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมานี้ จึงเกิดเป็นแนวคิดที่ว่า เราควรเปลี่ยนเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว ทำให้เกิดเป็นคำใหม่ที่ประกอบไปด้วย “Re” ที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลง และ “Together” คือ พวกเราทุกคน หรือ ร่วมกัน แต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและให้เราทุกคนพบกับความลงตัวในการอยู่ร่วมกัน หรือ Re-Together ได้นั้น จะต้องประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนได้แก่

  • Reset หมายถึง เราควรหยุดเพื่อเริ่มต้นใหม่…
  • Re-imagine คือ เปลี่ยนมุมมอง ภาพความคิด หาวิธีใหม่….
  • Re-align คือ การปรับเปลี่ยน เพื่อสิ่งที่ดีกว่า…   

    โดยในปีนี้ได้นำ SDGs หรือ “Sustainable Development Goals” หรือมีชื่อภาษาไทยว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นแนวทางในการนำเสนอหัวข้อการเสวนา โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้เป็นการพัฒนาที่คำนึงถึง องค์รวมของทุกๆ ด้านอย่างสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตที่อย่างเท่าเทียม ซึ่งมีเป้าหมายทั้งสิ้น 17 ข้อ ที่มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข เพื่อเสริมแนวคิดที่ว่า “ ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ผู้แทนจากคณะทำงานฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เริ่มจากการที่มีผู้แทนจากคณะทำงานฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรหนึ่งในวิทยากรที่ได้รับเลือกให้เป็นวิทยากร 16 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา อาจารย์ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้พูดบนเวทีดังกล่าว ในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะช่วยเราปกป้องโลกใบนี้ได้อย่างไร” และ “โลกใบนี้คือบ้านหลังใหญ่ของพวกเรา เราต้องสร้าง The Envirenger เพื่อรักษาโลกนี้ไว้ เราจะอยู่บนโลกนี้อย่างสมดุลและมีความสุขอย่างยั่งยืน”

ผศ.ดร. ว่าน วิริยา อาจารย์ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร. ว่าน วิริยา เชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจสอบมลพิษทางอากาศ รวมถึงเรื่องฝุ่นละออง PAHs (Polycyclic aromatic hydrocarbons) จากการเผาไหม้ของสารชีวมวล การสะสมของกรดในบรรยากาศ หน้ากากสำหรับ PM2.5 และ COVID-19 ที่ได้รับการป้องกัน รวมทั้งมีส่วนช่วยเหลือในหลายๆกิจกรรมของชุมชน หนึ่งในผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากร 16 ท่าน ของงาน TEDxChiangMai

การร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานและองค์ความรู้ทางคณะทำงานยังได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ ประกอบด้วย
1. โครงการ AQSEA Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia ระดับภูมิภาคที่ดำเนินงานร่วมกับ RTI International และ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ในการพัฒนาการตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยการใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ราคาไม่สูงในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศลาว ซึ่งทางกงสุลใหญ่ โดย คุณฌอน โอนีลล์ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรม Workshop ภายในงาน
2. Fire D แอปพลิเคชันไฟดี (FireD)  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัคมศาสตร์ และศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Regional Center for Climate and Environmental Studies,RCCES) ระบบทำข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจศูนย์บัญชาการบริหารจัดการเชื้อเพลิง เปิดให้ชุมชนลงทะเบียนขอกำจัดเชื้อเพลิง เพื่อให้หาความเหมาะสมในการกำจัดเชื้อเพลิงในแต่ละวัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
3. DustBoy “การเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพอากาศด้วยเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10 แบบเซนเซอร์ (DustBoy)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Data Center: CCDC)

4.GIS AND AUV การจัดฐานความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ แผนที่ การแปลภาพถ่ายทางอากาศ GIS & Remote Sensing และการยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์กับการพยากรณ์อากาศและปัญหาหมอกควัน PM2.5 โดย อ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) Gistda ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.นวัตกรรมหน้ากาก MasquraX นวัตกรรมหน้ากาก positive pressure mask หรือ หน้ากากความดันบวก พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ดับไฟป่าโดยเฉพาะ และเพื่อแพทย์ให้สามารถนำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา อาจารย์ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดกิจกรรม Workshop

ทางคณะทำงานฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม Workshop “TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs)”
โดย วิทยากรกิจกรรม Workshop “โครงการต้นเเบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model ” โดย รองศาสตราจารย์ สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มี 2 กิจกรรม คือ
1. Workshop ” Re-together to Reduce PM2.5″ for Sustainable Development Goals (SDGs)” ร่วมกิจกรรมการถามตอบประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการลดปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะการปล่อย PM2.5

2. “Making Rainbow Rice using Natural dye” กิจกรรม การทำข้าวสีรุ้งอัญมณีแห่งหุบเขา การย้อมข้าวพันธ์ท้องถิ่นจากสีธรรมชาติ การนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากพื้นที่ศึกษานำร่อง มาพัฒนาเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยลดการใช้ทรัพยากรจากป่า และลดการเผาชีวมวล ซึ่งได้แก่ ข้าวพันธ์พื้นเมือง ไข่ไก่ แยมหม่อนวิสาหกิจชุมชน บ้านป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

โดย ได้รับการสนับสนุน การจัดบูธนิทรรศการ และนักศึกษาช่วยงาน จาก ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการด้วยในวันดังกล่าว

ข้อมูลโดย : คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://www.facebook.com/TEDxChiangMai
ช่างภาพโดย : นายสราวุฒิ ขันโปธิ


ประเภทข่าวอื่นๆ


CMU Model Facebook Page Post Facebook Status การจัดนิทรรศการ การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ การดำเนินงานร่วมจังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินงานร่วมภาคเอกชน การดำเนินงานร่วมสื่อสารองค์กร การประชุม การลงพื้นที่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากร การให้ข้อมูลสื่อมวลชน การให้สัมภาษณ์ ข่าว ข่าวการประชุมหารือร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานเสวนา บทความ บทความมลพิษทางอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิจัย ศึกษาดูงาน สภาลมหายใจเชียงใหม่ หลักสูตรการจัดการด้านมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน โครงการอื่นๆ