โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16″

ข่าว
Shadow
Slider

โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16″

งานการนำเสนอผลงาน Research University Network : RUN

23 พฤศจิกายน 2564

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16 ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเวนเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการ (ResearchUniversity Network : RUN)  อันเป็นความร่วมมือกันของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมรับเสด็จในบูธ

โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานวิจัย “โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model”

ชื่อนักวิจัย

1.รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
5.ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาธร ไชยเรืองศรี
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา
8.ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรรณภา ลีระศิริ
9.อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ
10.ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล
11.ทีมงาน CMUModel

“CMU Model” เป็นโครงการต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการทุกภาคส่วน จากการผลักดันของคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างพื้นที่นำร่องต้นแบบในการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ในพื้นที่ “บ้านป่าตึงงาม” ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีแนวทางการดำเนินงาน คือ การบูรณาการชุดองค์ความรู้นวัตกรรมและงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการป้องกันผลกระทบทางด้านสุขภาพ โดยบูรณาการการทำงานอย่างมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ การดำเนินตามแผนการบริหารจัดการป่าอนุรักษ์แบบ
มีส่วนร่วมฯ มี 4 ด้าน ได้แก่
1)ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมวนเกษตรและการดูแลรักษา การผลิตกล้าไม้ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูป่า
3)ด้านสาธารณูปโภค โครงการพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกรองน้ำดื่มสะอาดสำหรับชุมชน และ 4)ด้านสังคมและสาธารณสุข ได้แก่ โครงการนวัตกรรมหน้ากากและห้องปลอดฝุ่น PM2.5 เป็นต้น

สร้างพื้นที่นำร่องต้นแบบในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน มุ่งเน้นให้ชุมชนที่อยู่กับป่าเกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล จากการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน เกิดเป็น “แผนการบริหารจัดการป่าอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม ระหว่างชุมชน อุทยานแห่งชาติ และสถาบันการศึกษา” จากการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมและงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกิดเป็นชุดรูปแบบองค์ความรู้ เน้นการทำงานเชิงพื้นที่ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อลดการเผาในพื้นที่โล่งอันจะนำไปสู่การลดปัญหามลพิษหมอกควัน ทั้งนี้
โครงการ “CMU Model” ได้ดำเนินการสอดคล้องกับ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs)
ทั้งสิ้น 12 ด้าน ได้แก่
– ขจัดความยากจนและความหิวโหย
– การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
– การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
– พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
– การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
– ลดความเหลื่อมล้ำ
– การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
– การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
– การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
– ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลโดย :
– https://www.facebook.com/adminrunoffice
– คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Academic Center For Air Pollution in Northern Thailand, Chiang Mai University: AcAirCMU


แกลลอรี่ประเภทข่าวอื่นๆ


CMU Model Facebook Page Post Facebook Status การจัดนิทรรศการ การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ การดำเนินงานร่วมจังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินงานร่วมภาคเอกชน การดำเนินงานร่วมสื่อสารองค์กร การประชุม การลงพื้นที่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากร การให้ข้อมูลสื่อมวลชน การให้สัมภาษณ์ ข่าว ข่าวการประชุมหารือร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานเสวนา บทความ บทความมลพิษทางอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิจัย ศึกษาดูงาน สภาลมหายใจเชียงใหม่ หลักสูตรการจัดการด้านมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน โครงการอื่นๆ