การประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข่าว
Shadow
Slider

การประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

2 พฤศจิกายน 2564


คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอและหารือประเด็น “แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่รอยต่อจังหวัด และพื้นที่ใหญ่ที่เกิดการเผาไหม้ซ้ำซากในภาคเหนือตอนบน”

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป การประชุมหารือในประเด็น “แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่รอยต่อจังหวัด และพื้นที่ใหญ่ที่เกิดการเผาไหม้ซ้ำซากในภาคเหนือตอนบน” โดยได้มีความร่วมมือของคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร.พลภัทร เหมวรรณ ผอ.ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศภาคเหนือและคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทน GISTDA ภาคเหนือ เพื่อให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค ผลักดันการแก้ไขปัญหาหมอกควันในเชิงประจักษ์ สู่การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

โดยหน่วยงาน/ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 24/2564 มีดังนี้
1.ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

2.กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

3.GISTDA ภาคเหนือโดย ดร.พลภัทร เหมวรรณ ผอ.ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศภาคเหนือและคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.ภาคประชาสังคม โดยนายวิทยา ครองทรัพย์ ผู้ประสานเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

5.พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา

ข้อมูลโดย : คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Academic Center For Air Pollution in Northern Thailand, Chiang Mai University: AcAirCMU


แกลลอรี่ประเภทข่าวอื่นๆ


CMU Model Facebook Page Post Facebook Status การจัดนิทรรศการ การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ การดำเนินงานร่วมจังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินงานร่วมภาคเอกชน การดำเนินงานร่วมสื่อสารองค์กร การประชุม การลงพื้นที่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากร การให้ข้อมูลสื่อมวลชน การให้สัมภาษณ์ ข่าว ข่าวการประชุมหารือร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานเสวนา บทความ บทความมลพิษทางอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิจัย ศึกษาดูงาน สภาลมหายใจเชียงใหม่ หลักสูตรการจัดการด้านมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน โครงการอื่นๆ