มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งใน 5 องค์กรชั้นนำ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ

ข่าว
Shadow
Slider

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งใน 5 องค์กรชั้นนำ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและขยายเครือข่ายข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม

29 สิงหาคม 2564


คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังประกาศเจตนารมณ์ มุ่งยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตั้งเป้าขยายและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังและเตือนภัยสถานการณ์ PM2.5 แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องในภาพรวมของประเทศไทย

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามกับองค์กรชั้นนำ ได้แก่
1. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและขยายเครือข่ายข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง 5 หน่วยงาน ร่วมลงนามเป็นพยาน บันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี โดยจะนำข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศและปริมาณฝุ่นละอองจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศของแต่ละหน่วยงาน มาพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกัน โดยมุ่งติดตั้งเซ็นเซอร์ เพิ่มเติมในพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มภาคี เพื่อขยายพื้นที่เครือข่ายข้อมูลฯ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงเชื่อมโยงและแสดงผลบนแพลตฟอร์มที่สามารถดูข้อมูลได้ผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ โดยจะให้บริการข้อมูลในการติดตาม สถานการณ์ฝุ่นละออง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น

ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติของการสร้างนวัตกรรม โดยมีความมุ่งมั่นที่แก้ไขปัญหานี้ และได้มีการแต่งตั้ง #คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจดังกล่าว

หนึ่งในภารกิจที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน คือ การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศและปริมาณฝุ่นละอองที่มีความแม่นยำ Dustboy โดยศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( CCDC: Climate Change Data Center ) (ทุนสนับสนุนจากวช.) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ให้ข้อมูลกับประชาชนบริเวณใกล้เคียง และช่วยส่งข้อมูลคุณภาพอากาศเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง เพื่อใช้แสดงผลสภาพปัจจุบันและคาดการณ์สภาวะการณ์ล่วงหน้า นำไปสู่การแจ้งเตือนภัยหรือวางแผนรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังมีการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้จัดเสวนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมช่วยลดโลกรวน” #รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในแวดวงด้านคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม มาร่วมแชร์ประสบการณ์พร้อมอัพเดทข้อมูลนวัตกรรม และแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ ๆ ในการจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
สร้างอากาศบริสุทธิ์ เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนไทย

ข้อมูลโดย : คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Message us