ขอเชิญชวนผู้สนใจ อบรมเพิ่มทักษะความรู้ออนไลน์ ฝุ่น ฟ้า ลม ไฟ เมืองลำพูน ครั้งที่ 1

ข่าว
Shadow
Slider

ขอเชิญชวนผู้สนใจ อบรมเพิ่มทักษะความรู้ออนไลน์
ฝุ่น ฟ้า ลม ไฟ เมืองลำพูน ครั้งที่ 1

6 สิงหาคม 2564


คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ อบรมเพิ่มทักษะความรู้ออนไลน์ฝุ่น ฟ้า ลม ไฟ เมืองลำพูน ครั้งที่ 1 ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่ทำงานในการแก้ปัญหาฝุ่นควัน ภายใต้โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้มลพิษฝุ่นควัน ระหว่าง คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สภาลมหายใจภาคเหนือ  สร้างความร่วมมือ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยี ในการติดตาม เฝ้าระวัง เพื่อแก้ปัญหาและรับมือฝุ่นควัน ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-9.30 น. ผ่าน Zoom Metting จัดโดย สภาลมหายใจ เชียงใหม่

โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
1.ภาพรวมมลพิษทางอากาศ ฝุ่นควัน PM2.5 ในภาคเหนือ
รศ.ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานฯ

2.เข้าใจ ลม ฟ้า ฝุ่น และไฟ จากมุมมองภูมิศาสตร์ลำพูน
อ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ คณะทำงานฯ

3.ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน
คุณสัญญา ทุมตะขบ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ.ลำพูน

4.เปิดวงระดมความเห็น
ดำเเนินการโดย คุณบัณรส บัวคลี่

ข้อมูลโดย : สภาลมหายใจเชียงใหม่

Message us