การประชุมหารือ Environmental Social Governance : ESG ร่วมกับบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

ข่าว
Shadow
Slider

การประชุมหารือ Environmental Social Governance : ESG ร่วมกับบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

22 กรกฎาคม 2564


คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือ Environmental Social Governance : ESG ร่วมกับร่วมกับคุณนพดล บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในด้าน Environmental Social Governance : ESG และองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกันระหว่าง บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00-12:00 น. คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือ Environmental Social Governance : ESG ร่วมกับร่วมกับคุณนพดล บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings โดยทาง บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้นำเสนอเกี่ยวกับ การดำเนินงานที่ผ่านมาในด้าน การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) ซึ่งป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) ให้กับกิจการและสังคมไปพร้อมกันเพื่อความสำเร็จในระยะยาว บทบาทของธุรกิจต่อสังคมในบริบทของ CSV นั้นตั้งอยู่บนฐานคิดแบบระยะยาว (Long-term Thinking) และเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของทาง บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) ในการส่งมอบผลบวกในระยะยาว ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาในระดับโลก คือ เพื่อสนับสนุนเด็ก พัฒนาชุมชน และดูแลรักษ์โลกเพื่ออนาคต ร่วมกับคุณนพดล บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ดังนี้

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
 2. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี
 3. รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี
 4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี
 6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ทศพร พิชัยยา ผู้ช่วยอธิการบดี
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี
 10. คณบดีจากคณะต่างๆ
 11. อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงาน
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล คณะทำงานฯ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ รองประธานคณะทำงานฯ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ
 5. อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ คณะทำงานฯ
 6. นางสาวพิชามญชุ์ สุเดชา เลขานุการคณะทำงานฯ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลโดย : คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Academic Center For Air Pollution in Northern Thailand, Chiang Mai University: AcAirCMU


แกลลอรี่


Message us