ประชุมสรุปและถอดบทเรียนการทำงานสภาลมหายใจเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสรุปและถอดบทเรียนการทำงานสภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30-11.30 น. สภาลมหายใจเชียงใหม่ ประชาสังคมเชียงใหม่เพื่ออากาศสะอาดยั่งยืน ได้จัดการประชุมสรุปถอดบทเรียนและประเมินการทำงาน และวางแผนร่วมกันต่อไปข้างหน้า เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการทำงานเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนร่วมกัน ร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย หน่วยงานของจังหวัดและภาคนโยบาย ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยการประชุมในครั้งนี้คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชคติอมรศักดิ์ คณะทำงานฯ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมดังกล่าวด้วย

Message us