การประชุมการสร้างเครือข่ายการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization Network; RU Network)

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมการสร้างเครือข่ายการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization Network; RU Network) เพื่อขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-11.30 น. คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมการสร้างเครือข่ายการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization Network; RU Network) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งมีพันธกิจสำคัญในการจัดสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ให้สามารถสร้างผลลัพธ์ ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ต่างมีการจัดตั้งหน่วยผลักดันการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน แต่หากมองภาพรวมประเทศ การตอบโจทย์ใหญ่และเกิดพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศจะต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และเชื่อมโยงกับผู้ใช้ประโยชน์ทุกภาคส่วน สกสว. จึงมีแนวคิดในการสร้างเครือข่ายด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของประเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นหน่วยงานแกนหลักสำคัญที่จะช่วยผลักดันทำให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง จึงได้เข้าร่วมการประชุมการสร้างเครือข่ายการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization Network; RU Network) เพื่อขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อหารือการสร้างเครือข่าย ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้นำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ที่ผ่านมา โดยได้แลกเปลี่ยนผลงานด้านการแก้ไขปัญหาร่วมกับเครือข่ายผู้เข้าร่วม เพื่อหารือการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและ PM2.5 เพื่อนำร่องการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญและเป็นแนวทางการทำงานร่วมกันของเครือข่ายต่อไป

Message us