การประชุมสัมมนาและกิจกรรมเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแก้ไขปัญหาท้องถิ่น : ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากควันพิษ เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาภายในงาน การประชุมสัมนาและกิจกรรมเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแก้ไขปัญหาท้องถิ่น : ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากควันพิษ เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนากลยุทธ์และแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและปัญหาสิ่งแวดล้อมจากหมอกควันพิษ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแม่ข่ายในการประสานงานของเครือข่ายฯ ภาคเหนือตอนบน และได้มีกำหนดจัดประชุมสัมมนาและกิจกรรมเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแก้ไขปัญหาท้องถิ่น : ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากควันพิษ เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ในงานนี้ ทางคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากสำนักบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าวฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทำงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ คณะทำงานฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา เรื่อง “การแก้ไขปัญหาท้องถิ่น: ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากหมอกควันพิษ

Message us