TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs)

TEDxChiangMai 2021 Workshop Retogether to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท Innovative Instrument บริจาคหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 30 ปี ชั้น 7 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท Innovative Instrument โดยคุณธเนศวร ศิริอาชวะวัฒน์ Ceo บริษัท Innovative Instrument ได้นำหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 มาบริจาคให้กับ คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16″

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16″
(ResearchUniversity Network : RUN)
โดย ผศ.ดร.ว่าน วิริยา คณะทำงานฯ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานวิจัย “โครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน CMU Model”

การประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอและหารือประเด็น “แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่รอยต่อจังหวัด และพื้นที่ใหญ่ที่เกิดการเผาไหม้ซ้ำซากในภาคเหนือตอนบน”

TEDxChiangMai Countdown To a Better Future โครงการบ้านสู้ฝุ่น เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีกว่า

TEDxChiangMai Countdown To a Better Future RETOGETHER#2 “ร่วมสร้างเชียงใหม่สีเขียว เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีกว่า” ในโครงการปลูกต้นไม้ในชุมชนเพื่อลดมลพิษทางอากาศ “โครงการบ้านสู้ฝุ่น” Sandbox ณ ชุมชนหมื่นสาย วัวลาย