การประชุมความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น

คณะทำงานโครงการ CMU Model เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น เพื่อประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในอนาคต และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ CMU Model ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยลดการเผาในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Igreen ในมุมมองภาควิชาการในประเด็นปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ผ่านมา

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Igreen เพื่อให้ข้อมูลมุมมองภาควิชาการในประเด็นปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (คณะกรรมการอำนวยการและประธานคณะทำงานฯ) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมร่วมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (คณะกรรมการอำนวยการและประธานคณะทำงานฯ เพื่อนำเสนอผลการถอดบทเรียนและการดำเนินงานของคณะทำงาน และร่วมสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมวางแผนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่)

สัมภาษณ์ประเด็นนวัตกรรมเกี่ยวกับสภาพอากาศ PM2.5 และ หมอกควันร่วมกับสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ประเด็นนวัตกรรมเกี่ยวกับสภาพอากาศ PM2.5 และหมอกควันภาคเหนือร่วมกับสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่