ประชุมสรุปและถอดบทเรียนการทำงานสภาลมหายใจเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสรุปและถอดบทเรียนการทำงานสภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย

nattypich

27 พฤษภาคม 2021

การประชุมการสร้างเครือข่ายการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization Network; RU Network)

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมการสร้างเครือข่ายการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization Network; RU Network) เพื่อขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

nattypich

6 พฤษภาคม 2021

การประชุมสัมมนาและกิจกรรมเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแก้ไขปัญหาท้องถิ่น : ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากควันพิษ เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสัมนาและร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน การประชุมสัมนาและกิจกรรมเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแก้ไขปัญหาท้องถิ่น : ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากควันพิษ เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564

nattypich

9 เมษายน 2021

nattypich

31 ธันวาคม 2020
1 2 3
Message us