การประชุมหารืออบรมหลักสูตรมลพิษทางอากาศร่วมกับสภาลมหายใจ จังหวัดเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารืออบรมหลักสูตรมลพิษทางอากาศร่วมกับสภาลมหายใจ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือประเด็นด้านความสนใจ ของสภาลมหายใจเชียงใหม่ เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับทีมที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนจะจัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มสภาลมหายใจ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสภาลมหายใจเชียงใหม่ (เจ้าหน้าที่สภาลมหายใจ) และ
กลุ่ม คนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้อง

nattypich

21 กรกฎาคม 2021

การประชุมหารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่เข้ากับกรอบงานวิจัยปี 2565

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่เข้ากับกรอบงานวิจัยปี 2565 ร่วมกับคณะทำงานโครงการ CMU Model เพื่อประชุมหารือขอรับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่เข้ากับกรอบงานวิจัยปี 2565

nattypich

20 กรกฎาคม 2021

nattypich

15 กรกฎาคม 2021

การประชุมการพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการ CMU Model ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

คณะกรรมการการพิจารณาโครงการ CMU Model ประจำปีงบประมาณ 2564 ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานโครงการ CMU Model ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณงวดที่ 2 ให้กับ โครงการ CMU Model ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบนำร่องในการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนืออย่างยั่งยืนแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

nattypich

12 กรกฎาคม 2021

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทย (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ 2/2564ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทย (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ 2/2564ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA ในการหารือความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม ความร่วมมือ และผลลัพธ์สำคัญที่คาดหวัง ในแต่ละ Working Groups จากผู้แทนหน่วยงานในการนำเสนอกิจกรรมความร่วมมือ รวมถึงกิจกรรม Space Workshops ระหว่างหน่วยงานสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานไทยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

nattypich

9 กรกฎาคม 2021

การประชุมการสนับสนุนข้อมูลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับบริษัทสยามคูโบต้า

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมการสนับสนุนข้อมูลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับบริษัทสยามคูโบต้าเพื่อประชุมหารือในด้านการสนับสนุนข้อมูลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อหาพื้นที่การเผาในพื้นที่โล่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจากบริษัทสยามคูโบต้าในการดำเนินโครงการ CMU Model โดยบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม

nattypich

9 กรกฎาคม 2021

การประชุมความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น

คณะทำงานโครงการ CMU Model เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น เพื่อประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในอนาคต และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ CMU Model ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยลดการเผาในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

nattypich

25 มิถุนายน 2021

ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Igreen ในมุมมองภาควิชาการในประเด็นปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ผ่านมา

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Igreen เพื่อให้ข้อมูลมุมมองภาควิชาการในประเด็นปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ผ่านมา

nattypich

24 มิถุนายน 2021

ประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (คณะกรรมการอำนวยการและประธานคณะทำงานฯ) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมร่วมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (คณะกรรมการอำนวยการและประธานคณะทำงานฯ เพื่อนำเสนอผลการถอดบทเรียนและการดำเนินงานของคณะทำงาน และร่วมสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมวางแผนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่)

nattypich

22 มิถุนายน 2021

สัมภาษณ์ประเด็นนวัตกรรมเกี่ยวกับสภาพอากาศ PM2.5 และ หมอกควันร่วมกับสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ประเด็นนวัตกรรมเกี่ยวกับสภาพอากาศ PM2.5 และหมอกควันภาคเหนือร่วมกับสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

nattypich

15 มิถุนายน 2021
1 2 3
Message us