โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน ปี 2565 “สื่อสารต้านฝุ่น” (รอบที่ 1) การอบรมเชิงบรรยาย รูปแบบ Online Workshop

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมโครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน “สื่อสารต้านฝุ่น” ประจำปี 2565 แก่เยาวชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คน ผ่านระบบ Zoom Meeting

พงศกรณ์ จันทร์ดีก้วสกุล

คณะทำงานฯ เข้าร่วมเยี่ยมชมบริษัท 3AC (Thailand) จำกัด โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และห้องปฏิบัติการทดสอบมาตราฐานเครื่องฟอกอากาศ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเยี่ยมชมบริษัท 3AC (Thailand) จำกัด โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และห้องปฏิบัติการทดสอบมาตราฐานเครื่องฟอกอากาศ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบริษัทดังกล่าว และห้องปฏิบัติการทดสอบมาตราฐานเครื่องฟอกอากาศ เพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ของคณะทำงานฯ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

พงศกรณ์ จันทร์ดีก้วสกุล

คณะทำงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้หัวข้อ “พลังงานสะอาดลดโลกร้อนห่างไกล PM2.5” ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการ งานถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้หัวข้อ “พลังงานสะอาดลดโลกร้อนห่างไกล PM2.5” ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

พงศกรณ์ จันทร์ดีก้วสกุล

คณะทำงานฯ ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ AQSEA

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia: AQSEA” ในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คนจากนานาประเทศรวม 11 ประเทศ

พงศกรณ์ จันทร์ดีก้วสกุล

คณะทำงานฯ เตรียมพร้อมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia: AQSEA” ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International)

คณะทำงานฯ เตรียมพร้อมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Building Air Quality Monitoring Capacity in Southeast Asia: AQSEA” ร่วมกับ Research Triangle Institute (RTI International) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Department of State (DOS) ประเทศสหรัฐอเมริกา

พงศกรณ์ จันทร์ดีก้วสกุล

คณะทำงานฯ เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรม “การจัดอบรมการตัดเย็บหน้ากากด้วยตัวเองแบบ REUSE” ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรม “การจัดอบรมการตัดเย็บหน้ากากด้วยตัวเองแบบ REUSE” ภายใต้โครงการวิจัย “การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการรู้รับปรับตัว (resilience) จากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก” ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

พงศกรณ์ จันทร์ดีก้วสกุล

คณะทำงานฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เพื่อการรายงานผลการดําเนินงาน และการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ (PM2.5) ของคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พงศกรณ์ จันทร์ดีก้วสกุล

คณะทำงานฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับการมาเยือนของคณะผู้บริหารจากสถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและเยี่ยมชมการทำงานของคณะทำงานฯ

คณะทำงานฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับการมาเยือนของคณะผู้บริหารจากสถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและเยี่ยมชมการทำงานของคณะทำงานฯ

พงศกรณ์ จันทร์ดีก้วสกุล

คณะทำงานฯ จับมือ สิงห์อาสา ลงพื้นที่จัดทำห้องเรียนปลอดฝุ่นและมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 กว่า 5 โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

คณะทำงานฯ จับมือ สิงห์อาสา ลงพื้นที่จัดทำห้องปลอดฝุ่นและมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 กว่า 5 โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้เด็กๆ มีห้องเรียนที่ปลอดภัยเหมาะแก่การเรียนในช่วงสถานการณ์หมอกควัน

พงศกรณ์ จันทร์ดีก้วสกุล

ประธานคณะทำงานฯ ร่วมเสวนางาน “2565 สู่ทางออกจากวังวนวิกฤตฝุ่น” การประชุมเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ (สภน.) ครั้งที่ 1/2565 “ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอและสร้างกลไกร่วม” ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสภาลมหายใจภาคเหนือ

ประธานคณะทำงานฯ ร่วมเสวนางาน “2565 สู่ทางออกจากวังวนวิกฤตฝุ่น” การประชุมเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ (สภน.) ครั้งที่ 1/2565 “ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอและสร้างกลไกร่วม” ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสภาลมหายใจภาคเหนือ

พงศกรณ์ จันทร์ดีก้วสกุล

1 2 3 8