nattypich

10 สิงหาคม 2021

nattypich

5 สิงหาคม 2021

การประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการดำเนินงานร่วมกันรวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะทำงานฯ ในด้านการสนับสนุนการดำเนินโครงการ CMU Model การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐ หน้ากากความดันบวก สำหรับอาสาดับไฟป่า Masqurax@CMU

nattypich

23 กรกฎาคม 2021

การประชุมหารือ Environmental Social Governance : ESG ร่วมกับบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือ Environmental Social Governance : ESG ร่วมกับร่วมกับคุณนพดล บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในด้าน Environmental Social Governance : ESG และองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกันระหว่าง บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

nattypich

22 กรกฎาคม 2021

การประชุมหารืออบรมหลักสูตรมลพิษทางอากาศร่วมกับสภาลมหายใจ จังหวัดเชียงใหม่

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารืออบรมหลักสูตรมลพิษทางอากาศร่วมกับสภาลมหายใจ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือประเด็นด้านความสนใจ ของสภาลมหายใจเชียงใหม่ เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับทีมที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนจะจัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มสภาลมหายใจ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสภาลมหายใจเชียงใหม่ (เจ้าหน้าที่สภาลมหายใจ) และ
กลุ่ม คนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้อง

nattypich

21 กรกฎาคม 2021

การประชุมหารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่เข้ากับกรอบงานวิจัยปี 2565

คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่เข้ากับกรอบงานวิจัยปี 2565 ร่วมกับคณะทำงานโครงการ CMU Model เพื่อประชุมหารือขอรับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่เข้ากับกรอบงานวิจัยปี 2565

nattypich

20 กรกฎาคม 2021

nattypich

15 กรกฎาคม 2021

การประชุมการพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการ CMU Model ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

คณะกรรมการการพิจารณาโครงการ CMU Model ประจำปีงบประมาณ 2564 ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานโครงการ CMU Model ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณงวดที่ 2 ให้กับ โครงการ CMU Model ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบนำร่องในการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนืออย่างยั่งยืนแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

nattypich

12 กรกฎาคม 2021
1 2 3
Message us